РЕШЕНИЕ

 

№ 460                               дата 16 март 2016 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание 18 февруари 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.К.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 40 по описа за 2016год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Венити файър” ЕООД, гр.Бургас, представлявано от управителя Д.П.К. против Решение № 1725/09.12.2015г. постановено по НАХД № 4860/2015г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 461/15.05.2015г. на Директора на ТД на НАП – Бургас, с което, за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ и на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на закона. Касаторът оспорва съставомерността на констатираното деяние и счита констатациите на наказващия орган за недоказани. Посочва, че приложение следва да намери разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, тъй като дружеството е санкционирано за няколко отделни нарушения. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез пълномощник, поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Бургаският районен съд, на основание събраните по делото доказателства, е приел за установено, че при извършена проверка на 05.02.2015г. в търговски обект – фризьорски салон, стопанисван от дружеството-касатор „Венити файър” ЕООД, от контролните длъжностни лица е констатирано, че в обекта не било монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство. Съставен е АУАН, като впоследствие, въз основа на него е издадено НП, с което, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв., за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.7, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, с фактическо описание на нарушението, идентично с посоченото в акта. Съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние и правилно ангажиране отговорността на търговеца, поради което НП е потвърдено.

Решението е правилно.

Посочената от наказващия орган за нарушена разпоредба на чл.7, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ задължава лицата по чл.3 от с.н. да монтират и въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. Лица по чл.3, ал.1 от Наредбата са всички лица, които извършват продажби на стоки и услуги във или от търговски обект. Наредбата е издадена във връзка с приложението на чл.118 от ЗДДС, на основание чл.118, ал.4 от ЗДДС. Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, като текстът на тази норма е възпроизведен в чл.25 от Наредба  № Н-18/2006г. на МФ. По смисъла на ал.1 от нормата лицата, задължени да използват ФУ, издават фискална касова бележка за всяка продажба, независимо от документирането й с първичен счетоводен документ, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, а ал.3 на същия член сочи, че фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането. 

В конкретния случай, контролните органи са констатирали липса на монтиран и въведен в експлоатация ЕКАФП с изградена постоянна връзка с НАП и отговорно за нарушението лице е именно касаторът - търговец, като следва да се добави, че допуснатото нарушение в случая не е неиздаването на фискален бон, а въобще липсата на ЕКАФП в обекта, в който обаче се е извършвала продажба на фризьорски услуги. Видно е, че АУАН и НП съдържат необходимите реквизити, както и достатъчно ясно описание на нарушението, което позволява да се направи извод за административното обвинение. Фактическото описание на нарушението съответства на правната му квалификация, а търговецът се е възползвал от правото си на възражение в законоустановения 3-дневен срок, поради което неоснователни са твърденията за ограничаване правото му на защита в проведеното административно наказателно производство, в частност неяснота досежно нарушението, което му се вменява и твърденията за описани няколко самостоятелни състава на административни нарушения. Възражението на страната, че в момента на проверката е била извършвана услуга на приятелка безплатно, не влияе върху съставомерността на нарушението – липса на касов апарат, тъй като е видно, че салонът извършва фризьорски услуги – поставен е ценоразпис за подстригване, маникюр, поради което не се поставя въпроса за неиздаден касов бон, за да се защитава страната, че е извършила услугата безплатно, а се касае изобщо за липса на касов апарат.

Ето защо, правилно е ангажирана отговорността на търговеца на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, като му е наложена санкция в минималния предвиден от законодателя размер от 3 000 лв.

На основание изложените по-горе мотиви, поради липса на основания за касиране на решението, то следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1725/09.12.2015г. постановено по НАХД № 4860/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.

        

Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: