ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 40 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.Й., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКАТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, с която заявява становище по жалбата, поддържа направените с нея доказателствени искания и иска събиране на писмени доказателства от Министерство на земеделието и храните и Областна дирекция по земеделие гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Поддържам искането на колегата ми, направено с писмена молба от 25.03.2015 г. за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси, като уточнявам, че в т. 4 (л.115 от делото) въпросът касае кампания 2013 г., а не така, както е посочено 2011 година. В случая се касае за техническа грешка при изписване на годината на кампанията.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да допусне поисканата от ответника съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани на л. 115 от делото и съобразно направеното в днешно съдебно заседание уточнение на въпрос № 4.

Що се касае до доказателствените искания, направени от жалбоподателя, следва да укаже на същия, че съобразно разпоредбата на чл. 144 АПК във връзка с чл. 192 ГПК следва да формулира искането си така, както е посочено в закона, като изготви и представи по делото писмена молба с преписи за третото лице, в която да посочи документите, които желае това трето лице да представи по делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани на л. 115 от делото и съобразно направеното в днешно съдебно заседание уточнение на въпрос № 4.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 600 лева, които да се внесат от ответника в 30-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА Р.К..

УКАЗВА на жалбоподателя, че искането за събиране на писмени доказателства посредством представяне на документи, намиращи се у трето лице, следва да бъде направено по реда на чл. 192 от ГПК, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на определението.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2015  г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: