ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети март                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 40 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:43  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.Й., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

По делото по факса е постъпило писмо вх. № 2897/25.03.2015 г., подписано от ответника, в което се съдържа искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, като са поставени и съответните въпроси към вещото лице.

Съдът намира, че ход на делото не следва да бъде даван, а жалбата следва да бъде оставена без движение за отстраняване на допуснати нередовности. Констатира, че жалбата на Я.Т.Й. е подадена от пълномощник адвокат Д.А.А., която е подписала жалбата. Същевременно по делото липсва представено пълномощно, от което да може да бъде направен извод за наличие на представителна власт на адвокат А. за подаване на жалба от името на Я.Т.Й. срещу уведомително писмо № 02-020-6500/10822 от 27.11.2014 г. Поради това на жалбоподателя следва да бъде указано в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за наличие на представителна власт за адвокат Д.А. за подаване на настоящата жалба. В случай на липса на такива, в същия срок следва да заяви изрично дали поддържа действията, извършени от адвокат А. с подаване на жалба против посочения административен акт. По тези съображения и на основание чл. 158, ал. 1 във връзка с чл. 151, т.  2 и чл. 160 АПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалба, подадена от Я.Т.Й. чрез пълномощник адвокат Д.А.А. против уведомително писмо № 02-020-6500/10822 от 27.11.2014 г., подписано от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за наличие на валидна представителна власт за адвокат Д.А. за подаване на жалбата, а в случай на липса на такива да заяви дали поддържа извършеното от адвокат А. действие без представителна власт – подаване на жалба против уведомително писмо № 02-020-6500/10822 от 27.11.2014 г., подписано от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените указания в определения от съда срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: