ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 40 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,15 часа се явиха:

За жалбоподателяЛукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно уведомен, се явява от юк. М. с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник на МП „Пристанище Бургас Център” - редовни уведомен, се явява от юк. Т. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. Д.Л..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 4373/30.04.2013г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 4693/14.05.2013 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, с която моли предоставяне на допълнителна възможност за изготвяне на заключението.

 

         Юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

         Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. М.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         Юк. Т.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж.  Д.В.Л. на 61  години, българка, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

         ВЪПРОС: Може ли да потвърдите, че към настоящия момент Централна митническа лаборатория /ЦМЛ/ не е акредитирана за извършване на анализ по метода по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН и има ли в България акредитирана лаборатория за извършване на анализи по посочения метод?

 

         ОТГОВОР: От последната справка, която съм правила в регистъра на Българска служба по акредитация /БСА/, преди пет дни, се вижда, че ЦМЛ няма акредитация за извършване на изпитване за съдържание на ароматни съставки, съгласно Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, както и че няма в България акредитирана лаборатория, която да извършва това изпитване.

         От проверките на лабораториите акредитирани за изпитване на нефт и нефтопродукти се вижда, че в обхвата на тези лаборатории също липсва метода за изпитване на ароматни съставки. Причина за това е, че този показател не е включен като стандартен показател за изпитване качествата на нефтени горива и продукти.

 

         ВЪПРОС: От къде правите извод за отговора по въпрос 4 и въпрос 2, че за определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните съставки, ЦМЛ е използвала метода, посочен в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН? Единствено от данните от МЛЕ ли правите този извод?

 

         ОТГОВОР: Да, единствено от приложената МЛЕ към материалите по делото съм черпила информация относно съдържание на ароматни съставки, като в самата експертиза е посочено процентното съдържание на неароматни въглеводороди и ароматни въглеводороди, но в самата МЛЕ, в раздел „Коментар”, след текста за определяне съдържанието на ароматни съставки, има текст, който казва, че определените показатели на изпитваната проба са близки с тези на сравнителни проби от същият вид стока, за които е установено, че имат крайна температура на дестилация над 315ºС и до 250ºС дестилират по-малко от 65 об. % /обемни процента/, включващи загубите. Този текст е неприемлив и некоректен, тъй като съобразно МЛЕ за процесния продукт, не е правена дестилационна характеристика, тоест не е установено дали има крайна температура на дестилация над 315ºС и до 250ºС дестилират по-малко от 65 об.% и това е предпоставката да се приложи метода от Приложение А от ОБ на КН. Текстът казва „по определените показатели”, а те са органолептично описани /визуален или сензорен метод/, качествена химическа идентификация /чрез инфрачервена спектроскопия/ и съдържание на сяра, съгласно стандарт БДС EN ISO 8754 - това са определените показатели, съгласно МЛЕ.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: Означава ли, че не са взети предвид показателите по сертификата, който придружава стоката? Считате ли, че Вашият извод се базира само на резултатите от т. 7 на експертизата?

 

         ОТГОВОР: Не мога да кажа. В сертификата за качество не е посочено нищо касаещо дестилационните му характеристики. В сертификата няма данни за дестилационни характеристики. След като не са направили тези характеристики, значи няма основание за прилагане на  Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН. Нито плътност е правена в ЦМЛ, нито дестилационни характеристики.

 

         ВЪПРОС НА ЮК. М.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношение ароматни въглеводороди спрямо неароматните въглеводороди, ако се отделят и определят асфалтените или се отделят нафтеновите въглеводороди?

 

         ОТГОВОР: Да, ако се отделят предварително асфалтените и пробата след това се подложи на хромотографско разделяне, съотношението между посочените съставки по всяка вероятност ще се промени, но тъй като това не е регламентирано в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, аз съм посочила по кой метод може да се извърши това.

 

         ВЪПРОС: Има ли разлика между въглероден и въглеводороден състав на продукта и в какво се изразява това, с оглед отразеното в акта, че процесният продукт има въглероден състав, а експертизата говори за въглеводороден състав?

 

         ОТГОВОР: Да, между двете понятия има разлика. Определянето на въглеродния състав, тоест определяне на процентното съдържание на химическия елемент „въглерод”, се извършва по метода за анализ, наречен определяне на елементарния състав на едно химично съединение. При този метод се определя процентното съдържание на химичните елементи въглерод, водород, кислород, азот или други хетероатоми в дадено химично съединение. Докато при въглеводородния състав, това е метод за анализ на нефтопродукти, се определят основните групи въглеводороди, включени в състава на нефтопродукта, а именно парафинови, нафтенови въглеводороди, олефинови/ненаситени въглеводороди, ароматни въглеводороди и асфалтосмолисти вещества. Това е разликата между двете понятия „въглероден” и „въглеводороден” състав.

 

         ВЪПРОС: Считате ли, че в МЛЕ е отъждествено понятието „съставки” с понятието „въглеводороди” и ако е така, кое е по-широкото понятие?

 

         Юк. Т.: Възразявам, считам, че експертизата е с конкретно поставени въпроси от 1 до 6 и това не е  предмет на изясняване.

 

         Юк. М.: В МЛЕ, оспорена от нас, решението е основано от изводите и анализите от нея, където е посочено, че съдържанието на ароматните съставки в т. 3 от експертизата като показател за изпитване и в същата точка - резултати ароматни въглеводороди, както  и метода, считам за основни въпрос за решаване на спора.

 

         ОТГОВОР: Понятието „ароматни съставки” е отъждествено с понятието „ароматни въглеводороди”. По-широко понятие е „ароматни съставки”.

 

         ВЪПРОС на юк. Т.: Това грешка на лабораторията ли е, или грешка на метода?

 

Юк. М.: Възразявам относно поставянето на въпроса.

 

Юк. Т.: Съгласно нормативните актове,  какво е визирано в тях?

 

ОТГОВОР: Съгласно Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, методът регламентира в заглавието си определяне на ароматни съставки, а в приложената формула, по начина по който се провежда методът, се изчисляват неароматните въглеводороди и по презумпция до разлика до 100 се възприема, че остатъкът са ароматните въглеводороди. Дадени са резултати за ароматни въглеводороди и неароматни въглеводороди, но заглавието в Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН гласи определяне на ароматни съставки. Не съм присъствала при извършване на метода в ЦМЛ, но резултатите, така както са посочени, са в корелация с Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, извършено по формулата.

 

ВЪПРОС: Може ли от данните на МЛЕ да се направи извода, че за определяне на съотношението между ароматни въглеводороди и неароматни въглеводороди е приложена формулата по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН?

 

ОТГОВОР: Аз не съм присъствала на извършването на този анализ и ми липсват първичните данни, по които са направени тези изводи. Това са първични лабораторни резултати, които следва да са налице в дневниците в лабораторията, изписани от лицето, което е извършило анализа. Аз виждам такъв резултат, но как е достигнато до резултата, няма как да кажа.

 

Юк. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

С оглед отговора на въпрос № 6, поддържам искането отразено в жалбата за поставяне на допълнителни задачи към вещото лице.

 

Юк. Т.: Оспорвам заключението на вещото лице. Считам, че вещото лице неправилно оспорва самото заключение на ЦМЛ, като прави правни изводи по-конкретно за определяне на ароматните съставки спрямо неароматните. Този текст е неприемлив и некоректен, тъй като съобразно МЛЕ, за процесният продукт не е правена дестилационна характеристика, тоест не е установено дали има крайна температура на дестилация над 315ºС и до 250ºС дестилират по-малко от 65 % и това е предпоставката да се приложи метода от Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

Моля, да бъде разпитано лицето, изготвило експертизата от страна на ЦМЛ.

        

         Юк. М.: Възразявам срещу искането за допускане като свидетел на изготвилия МЛЕ. Не се обоснова какво ще доказва този свидетел. Как е извършен анализа е удостоверено в експертизата. Ако не е, моля, да задължите ответника да представи всички документи, свързани с МЛЕ, които се довели до съставянето й и до извода в нея.

 

         Юк. Т.: По отношение на „особеното искане”, ако бъде допуснато, съгласно тарифното класиране, при извършена проверка от наша страна се  установи, че полската митническа лаборатория е акредитирана да извършва изследвания по този метод.

         Представям превод на обхвата на изследванията по този метод. Представям и молба с въпроси към допускане на допълнителна експертиза, която да бъде извършена в Митническа лаборатория в Полша.

 

Юк. М.: Възразявам срещу приемането на представените в днешното съдебно заседание документи на полски език, както и придружения с него превод. Първо, считам, че не е налице основанието на чл.185 от ГПК, а именно документ представен на чужд език да се придружава с точен превод на български език, заверен от страната.

С оглед гореизложеното и предвид липсата на заверка, моля, съдът да  не ги приема.

Второ, ако бъдат приети, при това условие считам, че не е ясно от кой е извършил превода, тъй като под подписа на последна страница на превода е поставена запетая.

Моля, ответникът да бъде задължен да представи оригинала на посочените документи, ако приемете същите като доказателства по делото. Предвид разпоредбата на чл.185 от ГПК, ако бъдат приети документите, съдът да провери достоверността на превода. Ако не може, оспорваме същите и моля вещо лице  да провери превода.

         Във връзка с искането за назначаване на експертиза. Първо, в посочената молба от колегата се съдържат някакви методи на полски, които аз не зная какво означават. В молбата за експертиза не виждам формулиран въпрос. Второ, считам че от представеното искане не може и не следва да се направи извод, че посочените методи на английски  PB-14v3:3012, е именно метода, за който ответникът твърди, че съответства на Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

         Моля съдът         , преди да се произнесе по така поставената задача, да задължи ответника да представи по делото документ, от който да е видно, че искането за извършване на анализ по посочения в молбата метод е именно метод по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

 

Юк. Т.: По така представените преводи, това са документи, които сме вадили от официалният сайт на ЦМЛ Полша. В случай, че бъде допусната експертизата, самото заключение ще бъде придружено с подпис и печат на лабораторията. Преди допускането на експертизата в български лаборатории, не сме изисквали от ответната страна да представи надлежен документ за това.

 

Юк. М.: Съдебният език е български език и е уредено в нормативната база как се представят и приемат доказателства.

 

         Юк. Т.: Моля съда служебно да възложи на вещото лице  да извърши това проучване, дали предложената от нас лаборатория може да извършва изследвания конкретно на стоката „котелно гориво” и по –конкретно по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН.

 

 

Юк. М.: Възразявам, тъй като колегата формулира задача към вещото лице.

 

         Съдът, по постъпилата молба от процесуалния представител на ответника за извършване на експертиза в Митническа лаборатория в Полша по посочен в молбата метод, намира, че следва да задължи ответника да представи надлежни доказателства, че посоченият от него метод е сертифициран и идентичен с метода по Приложение А от ОБ към Глава 27 на КН, в 30-дневен срок считано от днес, след което ще се произнесе по искането за допускане на поисканата съдебно химическа експертиза.

        

         Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства в превод от полски език Обхват на акредитация на изследователска лаборатория № АВ 656/10.09.2012г.; фактура № 90312464/13607 от 30.09.2011г.; фактура № 90312417/13569 от 30.09.2011г.; Протокол за получаване на проба от 27.09.2011г.;Коносамент № 1; Сертификат за разтоварено количество от 27.09.2011г.; Предварителен протокол от изпитване от 26.09.2011г.; фактура за направени разходи за превод от чужд език.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице  и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400.00 лева платими от внесения депозит./РКО 400.00 лв. на 29.05.2013г./.

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно химическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и анализи да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата в част „Особено искане” - въпроси от 1- 5.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.Л. при депозит в размер на 400.00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

 

ЗАДЪЛЖАВА НАЧАЛНИКА НА МП „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС”, в 30-дневен срок считано от днес, да представи надлежни доказателства, че посоченият в молбата метод, по който иска да бъде извършена съдебно химическа експертиза от полската лаборатория е сертифициран и идентичен с този по Приложение А от Обяснителните бележки от Глава 27 на Комбинираната номенклатура, както и  представи доказателства за междинните записи и резултати довели до изготвяне на заключението на Централна митническа лаборатория.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО за допускане като свидетел на лицето, изготвило експертизата в Централна митническа лаборатория.

 

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.2013 година от 9,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: