ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 409 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕВРО 2000“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Й., представя днес пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., днес представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Й.: Поддържаме изцяло исканията обективирани в жалбата. Поддържаме и доказателственото искане за назначаване на експертиза с въпроси, които сме поставили в жалбата.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорваме жалбата. Молим да приемете писмените доказателства съдържащи се в административната преписка. Също така представям и молим да приемете в днешно съдебно заседание доказателства относно законосъобразността на издадения ревизионен акт, а именно писмо от „Борика“ АД и приложени към него сертификати за валидност на квалифицирани електронни подписи на длъжностните лица - органи по приходите издали ревизионния акт, ревизионния доклад, ЗВР и документите по преписката.

По отношение направените доказателствени искания не се противопоставям, но моля да процесуалният представител на жалбоподателя да уточни този свидетел, чието допускане до разпит желае, кой е, какво ще доказва.

Адв.Й.: Желаем да призовем свидетел, който практически е работил с тази програма и практически е въвеждал някои от записите, които според ревизионния акт представляват доказателство за извършени сделки.

 

Юрисконсулт Т.: Този свидетел в какво служебно качество е извършил действията?

Адв.Й.: Мисля, че е назначен като консултант в дружеството. Той е служител на дружеството, който работи с тази програма и има граждански договор с доверителя ми.

 

Юрисконсулт Т.: По отношение на искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, за която сте направили доказателствено искане, струва ми се въпросът, който е така формулиран, дали ще отговори на нашето търсене, защото функционалните възможности на използваната компютърна програма са въведени от самия производител и са предоставени като информация  по делото и дали в този вид въпросът би допринесъл за изясняване на допълнителни факти.

Адв.Й.: Може би неправилно или непълно съм поставил въпросите. Не възразявам заедно с представителя на ответната страна да конкретизираме правилните въпроси и аз да поема плащането без да разделяме сумата за извършване на експертизата.

 

Юрисконсулт Т.: Във връзка с това изявление бих казала, че според нас начинът, по който е използвана програмата е много ясен и дори не се нуждаем от експертиза, затова не бих могла да допринеса за по-конкретно поставяне на въпросите Ви.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия, както и представените в днешно съдебно заседание от страна на ответника допълнителни писмени доказателства, касаещи наличието на валиден квалифициран електронен подпис на органите по приходите съставили в хода на ревизията съответната документация подписана с електронен подпис.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя свързани с назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси съдържащи се в депозираната жалба, съдът счете за основателно, доколкото посредством това доказателствено средство биха се изяснили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, както и след като посети счетоводството на дружеството-жалбоподател при необходимост, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната от него жалба в част „Доказателствени искания“, т.1.

Освен така зададените въпроси, вещото лице също така следва допълнително да изясни механизма на работа на програмния продукт „SKL“ в търговската дейност на дружеството; за какви нужди се ползва този продукт; каква информация генерира; съдържат ли се там данни за извършване на продажби, извършени плащания, получени доставки, съответно, ако са налични данни за такива записвания, те да се съпоставят с наличните фактури в счетоводството на дружеството-жалбоподател.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице А.А.при депозит в размер на 700 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 05.11.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02. часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: