О П Р Е Д  Е Л Е Н И Е №424

 

град Бургас 12.03.2014г.

 

Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на дванадесети март  две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 409 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 147 ал.3 ДОПК.

Образувано е по жалба, подадена от „ПС ГРУП” АД, гр. София, ЕИК 102138691, представлявано от Р.Д.Д. против писмо изх. №  486/ 10.02.2014г. , подписано от началник „МДТ” при Община Царево.

С писмото, са оставени без разглеждане жалби вх. № 153 и 154/31.01.2014г., подадени от „ПС ГРУП” АД, гр. София против АУЗД № 5213008278/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево и АУЗД № 5213008276/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево, поради просрочие.

Съдът намира, че подадената жалба е допустима. Подадена е от адресат на оспорения административен акт, в срока регламентиран с нормата на чл. 147 ал.3 ДОПК.

Разгледана по същество е основателна.

Оспорените пред началник „МДТ” при Община Царево, актове за установяване на задължение по декларация № 5213008278/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево и АУЗД № 5213008276/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево, са били съобщени на адресата им с писмо, с известие за доставяне. На известието е посочена дата на получаване 22.11.2013г., като за получател подпис е положил „Маринов”. Под името на получателя, в графа „бележки при доставката”, е изписано- „деловодство”.

Жалбоподателят твърди, че съобщаването по указания по- горе начин, е извършено при неправилно приложение на закона. Отрича наличието на права по пълномощие за получаване на книжа на лицето, подписало известието за доставка / М./. В тази връзка представя справка за актуално състояние на действащите трудови договори за дружеството към дата 22.11.2013г. Според нея в дружеството, по трудов договор към 22.11.2013г. работят 15 лица и сред тях няма лице на име М..

Възразява и по отношение на адреса на който е било изпратено съобщението, като заявява, че макар това да е адреса на управление на дружеството, в подадените декларации по чл. 14 ЗМДТ, дружеството е посочило адрес за кореспонденция, различен от адреса му на управление. Именно на адреса за кореспонденция, издателя на оспорените актове е следвало да извърши съобщаването им по реда, предвиден в ДОПК, което не е сторено. Затова счита, че срокът за оспорване на АУЗД № 5213008278/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево и АУЗД № 5213008276/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево, не е пропуснат. Иска отмяна на оспореното писмо и връщане на преписката на издателя му, за произнасяне по същество по повдигнатия пред него спор.

Връчването на съобщенията в производството по издаване и оспорване на АУЗД за местни данъци и такси, се извършва по реда на чл. 29 ДОПК, по силата на чл. 4 ал.1 ЗМДТ. То се извършва на адреса за кореспонденция на субекта, като ал.3 на чл. 29 ДОПК, предвижда възможност за връчване чрез изпращане на писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие. Дори и в този случай обаче, връчването следва да бъде извършено на лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения. Според чл. 30 ал.1 ДОПК, връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват  трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението. Спазването на последната норма, цели да гарантира спазване на задължението по чл. 29 ал. 6 ДОПК.

В конкретния случай, указаният процесуален ред не е спазен.

В представеното по делото известие, което следва да удостовери връчване по реда на чл. 29 ал.3 ДОПК, не са посочени трите имена, ЕГН и качеството на лицето, на което е извършено връчването. Отбелязването в графа „бележки по доставката” – деловодство, не е достатъчно за да бъде извършена проверка дали получателят е пълномощник или лице, определено да получава книжа или съобщения. Нещо повече, жалбоподателят е ангажирал доказателства, според които лице на име „Мартинов” изобщо не се намира в трудови правоотношения с него, към датата отбелязан в известието за доставка.

При това положение не може да се приеме, че връчването на АУЗД № 5213008278/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево и АУЗД № 5213008276/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево, е извършено редовно, така че да е възможно извършването на преценка за спазване на срока, регламентиран в разпоредбата на чл. 107 ал.4 ДОПК.

Противоправното поведение на административния орган при връчване на актовете, не може да предпостави извод за преклузия на правото на жалба, поради неспазване на срока за извършване на това действие. Ето защо, подадените от „ПС ГРУП” АД, гр. София жалби против АУЗД № 5213008278/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево и АУЗД № 5213008276/19.11.2013г. на инспектор при отдел „МДТ” при Община Царево, следва да се считат като подадени в срок. Решаващият орган дължи произнасяне по същество, по повдигнатия пред него правен спор относно законосъобразността на оспорените актове.

По изложените съображения, на основание  147 ал.3 ДОПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ писмо изх. №  486/ 10.02.2014г. , подписано от началник „МДТ” при Община Царево.

ИЗПРАЩА преписката на началник „МДТ” при Община Царево за произнасяне, при спазване на указанията по прилагане на закона, дадени с настоящото определение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                 СЪДИЯ: