ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,17.04.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седемнадесети април                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 409 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОХУН” ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.В. Ч. с представено по делото пълномощно находящо се на л.7 от делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, явява се лично директорът на дирекцията Щ. Н. и юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Ч.: Поддържам жалбата.

         Моля да допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, за което представям молба с нарочно формулирани въпроси с препис за ответната страна и вещото лице.

         Моля да приемете едно уточнение, че по друго дело в Административен съд-гр.Бургас, със същия предмет, но с друг период на отчитане, експертизата е възложена на вещото лице А. А.. Административното дело е между същите страни и е с № 1819/2012г. на ХІ състав на Административен съд-гр.Бургас.

         Ако уважите искането ни и допуснете извършването на експертиза, оттеглям искането за  разпит на свидетели.

         Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите акта за установяване на задължения като законосъобразен.

         Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

         Представям и моля да приемете като доказателство Наредба № 1 на Общински съвет Поморие за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие; Заповед № РД-16-709/20.10.2010г. на кмета на Община Поморие; фактури, протоколи и актове за извършената работа през 2012., доказващи реалното предоставяне на услугите „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване” и „Обезвреждане на битовите отпадъци”. Наредбата е в редакцията към края на 2010г. Измененията са в сила от 2012г.

         Доказателствата представям с препис за ответната страна.

                                                           

         Адв.Ч.: Моля представителят на ответника да отговори на един уточняващ въпрос – твърди ли общината, че на тази територия се извършват почистване на обществени територии. Това го няма в заповедта.

 

         Юрисконсулт К.:  На територията в границите, които са определени със заповедта, представена в днешно съдебно заседание, се извършва почистване на обществената територия, а имотът собственост на жалбоподателя попада в границите очертани със заповедта на кмета.

         В чл.66, ал.1, т.4 от ЗМДТ изрично се посочва, че границите на почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места са предназначени за обществено ползване.

         Услугата се предоставя на територията на Община Поморие. Имотът е урегулиран и в този имот има ли територии предназначени за обществено ползване, той се почиства. Твърдя, че за тази услуга е без значение къде се намира имота.

         Нямам въпроси към експертизата.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените към административната преписка и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани от жалбоподателя, представени в нарочна писмена молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице А. А. след внасяне на депозит в размер на 200лв. от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2013г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: