ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 408 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Г.Д.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Агенция пътна инфраструктура, Областно управление Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява, прокурор Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№4416/18.04.2018г. от процесуалния представител на ответника –юрисконсулт М., с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие, да се приемат представените доказателства, сочи че няма да представят други доказателства и се изразява становище по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

Производството е образувано по искова молба на Г.Д.И. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за изплащане на обезщетение от Агенция пътна инфраструктура, Областно управление Бургас, в размер на 800 лева, представляващи претърпени имуществени вреди за платено адвокатско възнаграждение по НАХД № 313/2017г. на Районен съд – Царево,  както и  направените в настоящото производство разноски. 

 

ИЗПРАТЕНО е по делото НАХД№313/2017г. по описа на Районен съд Царево.

 

По делото е постъпил писмен отговор вх.№3838/02.04.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователен. Иска се присъждане на разноски за настоящото производство и възнаграждение за процесуален представител.

         

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

        

           ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА НАХД №313/2017г. по описа на Районен съд Царево.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, в случая считам че предявената искова претенция е недоказана досежно заплащането на размера на адвокатското възнаграждение, тъй като  действително адвокатското възнаграждение представлява и пряка непосредствена вреда,  но трябва да бъде доказано, че същото е реално платено.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: