ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тринадесети май                                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 408 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподател Р.И.Х. - редовно призована, не се явява, не се представлява.

Жалбоподателят Т.И.Т. се явява лично.

Жалбоподателят А.И.Т. се явява лично.

         Ответникът Председател на комисия за защита от дискриминация -  редовно призован, не се явява, не се представлява. Постъпило е писмено становище.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.: Заявявам, че моята сестра и жалбоподател Р.И.Х. почина на 15.04.2014г. Тя е оставила двама наследници, които следва да бъдат конституирани като страни в производството. Представям молба от адв. С.Б. - наш процесуален представител, с която се иска конституирането на М.Б. и Ю.П. като наследници на Р.Х.. Прилагам Удостоверение за наследници от 10.05.2014г., пълномощно от Ю.П. и М.Б., с което адв. Б. е упълномощена да ги представлява, както и пълномощно от мен и Т.Т., с което сме упълномощили адв. Б. да ни представлява. Моля да приемете и писмена защита от адв.Б..

 

         Предвид изявлението на жалбоподателя А.Т., съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЗАЛИЧАВА жалбоподателя Р.И.Х..

КОНСТИТУИРА вместо нея като жалбоподатели М.Ж.Б. с ЕГН ********** ***  и Ю.Ж.П. с ЕГН ********** *** .

 

ДОКЛАДВА жалбата на Т.И.Т., А.И.Т., М.Ж.Б. и Ю.Ж.П. против Решение № 31/21.01.2014 г. по Преписка № 318 от 2012г. на Комисията за защита от дискриминация – ІІІ състав.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.: Поддържам жалбата. Оспорваме част от доказателствата, които са представени по делото. Твърди се, че сме пропуснали давностния срок, а такъв не е изтекъл, защото всеки срок има начало и край. Ние нямаме начална дата, която да изисква да си декларираме облигациите пред спестовна каса, както другите, които са бежанци, по всички документи приложени по делото държавата старателно казва на регистрация подлежат само облигации, чиито приносители са бежанци.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.: Поддържам жалбата. Желая да направя изявление:

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Т.Т.: Ще Ви дам възможност да направите изявление, след като се произнеса по приемането на доказателствата.

 

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.Т.: г-н Т. ще приема доказателствата по делото доколкото нямате възражения по тях, а след това ще Ви дам възможност да пледирате по съществото на спора.

 

Съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.12-13 от приложеното адм. дело 1488/2014г. на АССГ.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Т.: Датата не е изтекла, защото за нас погасяване на тези облигации не е започнало. Няма правителствен документ, който да е посочил къде и от кога да регистрираме облигациите си. В самите облигации на гърба в т.2, ал.2 пише „българската държава през всичкото време докато съществуват неизплатени облигации отделя за всяко шестмесечие, начиная от 01.07.1928 г., за погасяване на облигациите една сума равна на 1/60 от номиналната стойност на всички издадени облигации”. За какъв давностен срок може да се говори, когато държавата не посочва такъв. 42 години беше спряно изплащането на облигациите – от 1950 г. до 1991 г. с Постановление № Т – 290 А от 1950 г.- необнародвано. С Постановление № 160 на МС от 1991г. се отменя  това временно спиране изплащането на облигациите и оттогава чакаме да се разреши изплащането и на нашите облигации. За съжаление изплащат се само облигациите на бежанците, а нас ни поставят под същия знаменател, че сме изпуснали срока без да ни е разрешено да декларираме облигациите си и да получим пари за тях. На облигациите пише, че са на приносителя, а не поименно. От 1928г. до 1950г. са изплащани на преносителя. От 1991г. ни разделят на бежанци и небежанци и се изплаща само на бежанците облигациите, като е претърпяла една малка корекция - с Постановление № 88/1996 г. се разрешава по изключение и на притежаваните облигации от Съюз на тракийските дружества, които не са бежанци като нас.  На тях може, а на нас не може. Обърнахме се към МФ от където ни отговориха, че дългът на държавата към държателите на облигации от този заем се счита за погасен. Решение № 202/1994г. е прието от МС на РБ след широки консултации с представители на всички заинтересовани страни. Ние сме заинтересована страна, но не сме участвали в тези консултации. Писахме второ писмо от 2011г., в което ни отговарят, че към настоящия момент не са настъпили нови обстоятелства в законовата регламентация на проблематиката. По Конституция всички сме равни пред закона, а се оказва, че МС ни разграничава. Считам, че е налице очевидна дискриминация по отношение на нас и Ви моля да отмените решението на комисията.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Т.: Представям Ви писмени бележки и искам да кажа в допълнение следното: баща ми е бил лишен от средства и е лишил от такива и семейството си, за да има възможност държавата да разреши проблемите си. По-късно, след смяна на властта, правоприемникът на автора на заема отказва изпълнение на условията. Ако тези условия са опасни за обществото, те да бъдат отказани, но средствата които са вложени от баща ми, са в полза на това общество. Въпроса с нашите облигации се разглежда през различни призми в угода на държавните институции, в наша вреда, ние сме третирани по-различно от колкото други собственици на същите облигации.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: