Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 1 август  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                                   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 408/2012 Г.

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директор на ТД на НАП гр. Бургас, против решение № 45/30.01.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3506 по описа на БРС за 2011г., с което е отменено наказателно постановление № 32802-О-0022070/12.05.2011г., издадено от Директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр.Бургас, с което на „Мусти - 83” ЕООД, с.Малка поляна, общ.Айтос е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.5 от Закон за данък върху добавена стойност (ЗДДС).

Касаторът оспорва първоинстанционното решение, като неправилно и неза коносъобразно. Иска неговата отмяна, както и потвърждаване на наказателно постановление.

В съдебно заседание, не взема становище.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, намира жалбата за неоснователна.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, е неоснователна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че наказа телното постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Съдът намира, че обжалваният съдебен акт е законосъобразен, поради което следва да бъде оставен в сила.

АУАН с бланков № 0022070 е съставен на 09.04.2010г. за това, че търговс кото дружество не е подало в законоустановения срок до 15.03.2010г. справка – декларация по ЗДДС и информацията от отчетните регистри, включително и на магнитен носител за данъчен период м.02.2010г., с което нарушило чл.125, ал.5 от ЗДДС. За това нарушение и въз основа на цитирания АУАН било издадено, атакуваното пред районния съд, наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав споделя напълно, изложените от Районен съд гр.Бургас мотиви, довели до отмяна на процесното наказателно постановление.

Видно от направеното в АУАН отбелязване, на 09.07.2010г. образуваното с него административнонаказателно производство е спряно на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, с мотив, че след щателно издирване нарушителят не може да бъде намерен на посочения от него адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и произ водството се спира. Спиране на производството е допустимо от закона само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице категорично данни, че въпреки щателното издирване той не е намерен. В случая, не може да се приеме, че административнонаказателното производство е било надлежно спряно по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН, като приложените в административно наказателната преписка писмени документи не обосновават подобен извод.

До дружеството е била изпратена покана с изх.№ ИТ-00-3996/22.03.2010г. за съставяне на АУАН във връзка с констатираното неизпълнение на задължение, вменено със закон, като същата е върната с отбелязване „получателят отказва да получи пратката”. С протокол №0053833 от 09.07.2010г. е обективирано едно извършено посещение на длъжностни лица от ТД на НАП – Бургас, на декларирания от Мусти - 83” ЕООД адрес за кореспон денция с цел връчване на съставения му АУАН, при което посещение не са открити нито представляващия, нито упълномощено за целта лице. Само по себе си предприемането на това единствено действие от страна на приходната администрация не може да обоснове категоричен извод за положени всички възможни усилия да бъде открит нарушителя на декларирания адрес.

Предвид изложеното, касационният състав на съда намира, че прилагането на разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН в конкретния случай, е извършено при липсата на законовите предпоставки за това. Наказателно постановление № 32802-О-0022070 е издадено на 12.05.2011г., т.е. след като са изтекли повече от шест месеца от съставяне на акта. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, без да е налице хипотезата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната му като незаконосъобразно.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/30.01.2012г. на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3506 по описа на БРС за 2011г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: