Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 24.06.2011г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и шести май, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                            ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 408/2011г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът А.Г.К. ***, е оспорил Решение №2380/2010г. постановено по НАХД №4635/2010г. на Бургаски районен съд, с което е потвърдено НП №02-265/01.11.2010г. на началника на сектор „РК” – Бургас при ИАРА – София, с което на осн. чл.56, ал.1 от ЗРА на касатора е наложено наказание „глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл.17, ал.1 от ЗРА. С касационната жалба, касаторът посочва наличие на финансови затруднения, които не му дават възможност да плати наложеното наказание и иска да бъде заменено наказанието с друго, което по характер да не включва плащане на финансови средства. Посочва, че е извършил нарушението поради необходимост от средства, необходими за операция на съпругата му.

         В съдебно заседание касаторът се явява лично. Иска да му бъде променен вида на наказанието. Признава, че е извършил нарушението, посочва причини за това, които са свързани с тежко заболяване на съпругата му.

         Ответникът по касационната жалба не изпраща представител и не изразява становище.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, посочва, че посоченото наказание е в минимален размер.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Касаторът не оспорва правилността на решението на районният съд относно направеният извод за съставомерността на извършеното от него деяние обосноваваща законосъобразност на НП в тази част. С уговорката, че желае да понесе отговорността за нарушението, иска да бъде променен вида на наказанието или да бъде намален размера на наложената глоба.

На касатора е наложено наказание за нарушение на чл.17, ал.1 от ЗРА, на основание чл.56, ал.1 от същия закон. В последната разпоредба е посочено, че който извършва стопански риболов без разрешително, в нарушение на чл.17, се наказва с глоба от 300 до 600 лв. Наложеният с НП размер на глобата е равен на минималният предвиден в разпоредбата. Съгласно чл.27, ал.4 от ЗАНН не се допуска заменянето на предвидените за нарушенията наказания с по-леки по вид. В следващата ал.5 на същата разпоредба е нормирана забраната за определяне на наказание под предвиденият най-нисък размер на наказанието глоба и лишаване от права. Поради така цитираната законова забрана настоящият състав, както и районният съд, не разполага с правни, законоворегламентирани средства да намали размера на наказанието под предвиденият минимален такъв, нито да го замени с наказание от друг вид, което да не включва финансови задължения, независимо от конкретните възражения.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2380/2010г. постановено по НАХД №4635/2010г. на Районен съд гр.Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: