ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер    408   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.15  часа се явиха:

 

За касатора – „Апиа плюс” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат М., с представено по делото пълномощно.

За ответника по касационната жалба – Директор на РИОКОЗ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., която представя пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ М. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ М. – Моля да отмените решението на Бургаския районен съд като неправилно и незаконосъобразно. В случая процесната заповед е издадена на основание на Закона за храните, а административното наказанието е наложено по силата на Закона за здравето, което е недопустимо. Ако би следвало да бъде така щеше да съществува изрично законово препращане, за да бъде приложим. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Моля да оставите без уважение касационната жалба. Считам същата за недоказана и неоснователна. Моля да потвърдите решението на Бургаския районен съд.

Изложила съм писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Не споделям възраженията на касатора за наличие на нарушение, а именно, че заповедта за спиране на търговския обект е издадена по силата на Закона за храните, а санкцията наложена с оспореното наказателно постановление, е наложена по реда на чл.44 от Закона за здравето. В текста на посочената правна норма е предвидено задължението на физическите и юридическите лица да изпълняват заповедите на органите по държавен здравен контрол, в тази норма не е посочено изрично заповеди постановени по този закон. В случая считам, че трябва да се направи разширително тълкувание и под заповеди от държавен здравен контрол, следва да се има предвид заповеди издадени, в кръга на техните функции и правомощия, без да се уточнява точно по кой нормативен акт те са издадени. В тази връзка считам жалбата за неоснователна, а постановеното от Бургаския районен съд решението като правилно и законосъобразно моля да го оставите в сила.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: