РЕШЕНИЕ № 612

 

05.04.2016 г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:      1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                          2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  407 по    описа    за   2016  година.

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Оги – О.М.“, БУЛСТАТ 102205948, седалище с. Снягово, общ. Руен, против решение № 222/30.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 525/2015г. по описа на Районен съд – Айтос. С решението е потвърдено наказателно постановление № 190/24.08.2015 година на Началника на митница гр. Бургас, с което ЕТ „Оги – О.М.“ за нарушение на чл. 100а от Закона за акцизите и  данъчните складове, на основание чл. 108а, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лв. на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС е наложено наказание „Лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от 1 месец в търговски обект – пивница, с. Снягово, общ. Руен, обл. Бургас и на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата, стоките предмет на нарушението, Касаторът, редовно уведомен, се представлява от редовно упълномощен представител. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Айтос е неправилно и незаконосъобразно, за което излага подробни съображения. Наведени са доводи, че са налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН и липсват доказателства за това, че намерените 10 стека цигари са предназначени за продажба.

Ответникът – Митница гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд – Айтос, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Айтос, с решение № 222/30.12.2015г., постановено по а.н.д № 525/2015г. е потвърдил наказателно постановление № 190/24.08.2015 година на Началника на митница гр. Бургас, с което на ЕТ „Оги – О.М.“ за нарушение на чл. 100а от Закона за акцизите и данъчните складове, на основание чл. 108а, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 2000 лв. и на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата, стоките предмет на нарушението.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя. На следващо място съдебният състав е констатирал, че стоките предмет на нарушението, правилно са отнети в полза на държавата.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление ЕТ „Оги – О.М.“ е санкциониран за това, че 25.03.2015 г. е съхранявал в търговски обект - пивница, находящ се в с. Снягово, общ. Руен, 106 бр. кутии цигари от 9 различни марки, без да притежава надлежно разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено от Началника на Митница Бургас. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 133/30.03.2015 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. В касационната жалба се преповтарят доводите и оплакванията, посочени в жалбата до районния съд, като по всички тях съдът се солидаризира с изразеното от РС Айтос и не намира за нужно да ги преповтаря.

Неоснователно е възражението на касатора, че съдът е възприел неправилно фактическата обстановка и не е кредитирал показанията  на свидетелите, че намерените кутии цигари са за лична употреба. Безспорно се установява, че процесните кутии цигари са намерени в търговския обект на жалбоподателя. Касаторът е наказан за това, че без надлежно разрешение е съхранявал тютюневите изделия в търговски обект, а не затова, че без съответно разрешение извършва търговия с тютюневи изделия. По тази причина правилен е извода на наказващия орган, че след като не притежава разрешение за съхраняване на тютюневи изделия, касаторът, в качеството си на търговец, въобще не е следвало да държи такива изделия в търговския обект. По тази причина без значение е установяването на целта, за която са закупени 106 бр. кутии цигари. Не така би стоял въпросът, ако лицето беше наказано, че извършва търговия с тютюневи изделия без да има разрешения. Тогава би било от съществено значение доказването дали намерените тютюневи изделия са на установеното място в сградата с цел търговия или с цел лично ползване. В случая обаче изпълнителното деяние е съхраняване на тютюневи изделия без нужното разрешение. Такова съхраняване е установено безспорно.

На следващо място неоснователно е възражението, че деянието е маловажно. Касае се за формално нарушение, което няма съставомерни вредни последици. Критерият за отграничаване на маловажния случай от обикновения случай на престъпление, посочен в чл. 93, т. 9 от НК е меродавен и при административните нарушения по аналогия, поради липса на дефиниция за маловажен случай в ЗАНН. Маловажен случай е този, при който извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на другите смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид. Този критерий на преценка се прилага за всички деяния, когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не. От това съдържание на закона следва, че маловажността на случая е в зависимост не само от размера на вредните последици, но и от наличието на други смекчаващи обстоятелства. Така че, за да се приеме случаят за маловажен, се изхожда преди всичко от размера на вредните последици, но от значение остават и другите смекчаващи обстоятелства.

В случая административното нарушение е формално, на простото извършване и настъпването на каквито и да е вреди от него не само няма отношение към съставомерността, но и техният малък размер или липсата им не могат по никакъв начин да обосноват маловажност на случая.

Настоящият състав намира, че 106 кутии цигари не могат да обосноват извод за незначително количество, същото се отнася и до стойността им или на дължимият за тях акциз. Целта на ЗАДС е свързана с облагането на високооборотни и скъпи стоки, които не служат за задоволяване на основни потребности на населението (алкохол, тютюневи изделия, енергийни продукти, автомобили). Със ЗАДС е определена по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство. Затова при преценката дали деянията по чл.108а, ал.1 от ЗАДС са маловажни случаи, следва да се изхожда не от величината на минималният размер на санкцията съотнесен към стойността на стоките, за които няма разрешение за продажба, предлагане и съхранение, а от съвкупната преценка на всички обстоятелства, характеризиращи обществената опасност на конкретното деяние и дееца, наличните смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, вредните последици схващани като всички други последици, които нямат имуществен характер, но са вредни за обществото и др.

Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Айтос е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/30.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 525/2015г. по описа на Районен съд – Айтос за 2015 година.                                

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: