ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 407 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Л.Р.Т., редовно призована, не се явява и не се представлява.

         За ответника кмет на Община Царево, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С., надлежно упълномощен, с представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Моля да ни бъдат присъдените направените разноски по настоящото производство.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в предходното съдебно заседание е оставил жалбата без движение, като е указвал на жалбоподателя и на неговия процесуален представител нередовностите, от които страда сезиращата жалба. Съдът е предупредил жалбоподателката, че при неизпълнение в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане. В съдебното заседание е присъствал нейния пълномощник, адвокат Д.. До настоящия момент тези нередовности не са изправени. Съдът счита, че определението, с което жалбата е оставена в открито съдебно заседание без движение е надлежно съобщено на жалбоподателката, чрез нейния процесуален представител, предвид факта, че той е присъствал на това съдебно заседание. Законоустановения срок за изправяне на нередовностите е седем дневен и изтича на 30.04.2013г. – вторник, присъствен ден, като отстраняването не е извършено и до настоящия момент.

Предвид тези факти, съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.д. №407/2013г. поради неотсраняване на нередовностите в жалбата в срок, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.158, ал.3 във вр. чл.150, ал.1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: №1351

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.Р.Т. ***, против отказ на кмета на Община Царево за корекция на скица към АПОС №17/17.02.1997г., като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№407/2013г. по описа на Административен съд Бургас .

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок, който за ответника тече от днес, а за жалбоподателката от съобщаването.

 

                                                                  СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: