О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 368                    от 15.02.2018г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 406 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.Я.Г. *** против Решение № 648/21.12.2017 год., постановено по НАХД № 2400/2017 год. по описа на Районен съд Несебър, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0304-002660/03.08.2017 год. на Началник Сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за административно нарушение по чл. 174, ал. 3, предл. 2 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

След като прецени твърденията на касатора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, в т.ч. и разписка за връчване (л. 30 от първоинстанционното дело), Решение № 648/21.12.2017 год., постановено по НАХД № 2400/ 2017г. на Районен съд Несебър е съобщено на касатора, чрез С. Я. - майка на 11.01.2018 год., която е положила подпис, удостоверяващ редовното връчване. Жалбата против така постановения съдебен акт е написана (видно от положената в самата касационна жалба дата) и изпратена по пощата (видно от положеното клеймо върху пощенския плик) на 26.01.2018 год.

Съгласно чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Нормата на чл. 211, ал. 1 от АПК изисква жалбата да се подава до касационната инстанция чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. В случая, съобщението за постановения първоинстанционен съдебен акт е получено на 11.01.2018 год. и цитирания 14-дневен срок е изтекъл на 25.01.2018 год. – четвъртък, присъствен ден. Касационната жалба е изготвена и подадена на 26.01.2018 год., т.е. след изтичане на преклузивния 14-дневен срок.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН и чл. 211, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.Я.Г. *** против Решение № 648/21.12.2017 год., постановено по НАХД № 2400/2017 год. по описа на Районен съд Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 406/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.