Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер    893/20.05.2015                              град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на шестнадесети април две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:  1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурора А.Ч., като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 406 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208 – чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ „Ремстрой – Инвест – Д.Б. – Р.Б.” със седалище и адрес на управление в *** против решение № 89/28.01.2015г., постановено по НАХД № 5591/2014г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 198/23.05.2014г. издадено от директора на ТД на НАП - Бургас и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък добавена стойност за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 и ал.4 от ЗДДС. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат А., която пледира за отмяна на решението.

Ответникът – директорът на ТД на НАП не изразява становище по оспорването и не се представлява в съдебно заседание.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за необоснованост на решението поради непълнота на доказателствата. Пледира за отмяна на решението и връщане на делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд поради необходимостта от установяване на факти чрез събиране на гласни доказателства.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и съответства на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 19.11.2013г. в 12,04 часа е извършена проверка от органи по приходите на търговския обект, стопанисван от ЕТ „Ремстрой – Инвест – Д. – Б. – Р.- Б”. Според актосъставителката в хода на проверката е извършена контролна покупка на един пакет дъвки „Орбит“ на стойност 1 лев, за която не е издаден фискален бон. Според твърдението на жалбоподателя актосъставителката сама е взела един пакет дъвки „Орбит“, хвърлила е 1 лев в монетника и е побягнала. За установяване на релевантните за спорното правоотношение факти по делото е разпитана актосъставителката С. и са приети приложените към административната преписка писмени доказателства – протокол за извършена проверка № 0078521/19.11.2013г., опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката и заповед № ЗЦУ-28/06.01.2010г., издадена от изпълнителния директор на НАП. Въз основа на тези доказателства решаващият съд е изложил мотиви за съставомерност на деянието, спазени процесуални норми и правилно приложение на материалния закон.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и трябва да се отмени, а делото да се върне за разглеждане от друг състав на съда с указание за пълно изясняване на релевантните юридически факти. Този извод се налага по следните съображения:

В конкретния случай пред решаващата и пред касационната инстанция се твърди, че контролната покупка е извършена по начин, който създава предпоставки за констатиране на нарушение. Твърдението на жалбоподателя е преценено от решаващия съд като недоказано, а показанията на актосъставителката са кредитирани като последователни, обективни и кореспондиращи на писмените доказателства. Прието е, че търговецът не е ангажирал доказателства, които да оборят констатациите в протокола за извършена проверка и показанията на актосъставителката. Фактическите констатации в протокола за извършена проверка и в акта за установяване на административно нарушение не се ползват с презумптивна доказателствена сила, а подлежат на установяване в процеса с всички, допустими от закона доказателствени средства. Поради това, позоваването на тези констатации от съда е неправилно. Неправилно е и разпределението на доказателствената тежест между страните, според което от жалбоподателя се очаква да обори констатациите в протокола. Доказателствената тежест за установяване на фактите, инкорпорирани в АУАН, принадлежи на административнонаказващия орган. В конкретния случай по делото са въведи взаимно изключващи се твърдения, за установяването на които не е достатъчен само разпита на актосъставителя. Поради това, настоящият съдебен състав намира, че решението на Районен съд – Бургас е постановено при неизяснена фактическа обстановка и трябва да се отмени, а делото да се върне за разглеждане от друг състав на съда. При новото разглеждане съдът следва да събере доказателства, които потвърждават или опровергават твърдението на жалбоподателя и доказателства, които установяват или отричат факта, че актосъставителят притежава качеството на орган по приходите, поради направеното в този смисъл възражение.
 
 

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 89/28.01.2015г., постановено по НАХД № 5591/2014г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………

 

 

 

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: 1…………………………..

 

 

 

                                                                                                      2……………………..........