ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти септември          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 406 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД-редовно призован, се представлява от юк. А. с представено  пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция „МДТ” при Община Поморие - редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Явява се вещото лице А.А..

         Явява се и вещото лице инж. Д.С..

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице А. и постъпило в срок заключение на вещото лице инж. С..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

А.К.А. – 52 години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

Юк. А.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещо лице А.А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит./издаден РКО 150 лева на 24.09.2013 г./

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, както следва:

 Инж. Д.С.С. - 46 години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. А.: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит. /издаден РКО 150 лева на 24.09.2013 г./

 

Юк. А.: В предходното съдебно заседание бе допуснат свидетел до разпит. Свидетелят е пред залата.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. А.: Въведете свидетеля.

 

Свидетелят е въведен в съдебната зала.

 

Съдът снема самоличността на свидетеля, както следва:

         Н.Д.К. –
**години, началник отдел „Безопасност” на Летище Бургас, с висше образование, неосъждан.

 

         Свидетелят е предупреден за отговорността по чл. 290 от НК и обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС на юк. А.: Какво представлява имота, какви съоръжения са разположени в него и с какво предназначение е?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имотът представлява земя, на която има навигационно съоръжение от системата за кацане. Включена е в заграждението на летището. До нея няма свободен достъп от трети лица, включително и от фирми за сметосъбиране.

 

ВЪПРОС на юк. А.: Съоръженията изискват ли непрекъснато човешко присъствие и възможно ли е да се произвеждат „Битови отпадъци” от тяхната употреба.

 

ОТГОВОР: Съоръженията са необслужваеми, не се дава дежурство, не присъства човешки фактор непосредствено до тях.

 

Юк. А.: Нямам други въпроси. Представям за сведение и моля да приемете не като доказателства, а просто за онагледяване снимки на имота с приложено навигационно съоръжение и съответно с какво граничи имота.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение снимки на имота.

 

Юк. А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата представени със становище на Община Поморие /л. 53 – 292 от делото/.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Юк. А.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да уважите изцяло жалбата и да отмените административния акт поради неговата незаконосъобразност, по подробни съображения, изложени в жалбата. Налице са процесуални нарушения при издаването му, поради неспазване на формата и липсата на мотиви. Актът е незаконосъобразен, тъй като противоречи на материалния закон – ЗМДТ. Административният орган не доказа правното и фактическото основание за издаването на обжалвания акт.

Моля за решение в този смисъл.

Моля за присъждане на разноските по делото и  юрисконсултското възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: