ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 406 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

ЖалбоподателятФрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД-редовно призован, се представлява от юк. А.-представя  пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция МДТ при Община Поморие - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Юк. А.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва жалбата на „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД срещу АУЗД от 16.11.2012г., с който на дружеството са определени задължения за заплащане на ТБО за 2012 година и лихва за забава върху определената такса.

 

Юк. А.: Поддържам изцяло жалбата. Моля да приемете към нея писмените доказателства, както и тези по административната преписка.

Имам доказателствени искания за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза  с въпроси, формулирани в нарочна молба, както и допускане на двама свидетели при режим на довеждане в следващото съдебно заседание.

 

След като се запозна с доказателствени искания на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът счита, че и двете поискани експертизи са допустими. Поставените задачи имат отношения към спора, поради което искането в частта за допускане на съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, следва да бъде уважено.

По отношение на искането за разпит на двама свидетели, съдът счита, че е необходимо известно уточнение.

 

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: С всеки от свидетелите поотделно, какво ще доказвате

 

Юк. А.: С първия свидетел ще доказвам местоположението на имота, какви съоръжения се намират върху съответния имот, за който е определено задължението, с какво предназначение са тези съоръжения. С втория свидетел, ще доказваме липсата на предоставяне на каквито и да е услуги по сметосъбиране и сметоизвозване по отношение на тази територия.

 

Съдът, предвид направеното уточнение счита, че за изясняване на фактическата обстановка по спора е достатъчен разпита само на първия посочен свидетел, който да изясни естеството на съоръженията върху процесния имот. Вторият поискан свидетел ще установява отрицателни факти. В конкретния случай административният орган е този, който следва да докаже както правните, така и фактическите основания за издаване на акта. В този смисъл разпитът на втория свидетел не е необходим, защото доказателствената тежест за доказване на реалното изпълнение на услугите, включени като компоненти в ТБО, е възложено върху ответника.

 

Затова, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ДОПУСКА до разпит при довеждане един свидетел на жалбоподателя.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от юк. А. в заявление представено в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д. С. С..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд Бургас, в размер на 150 лева.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза с въпросите формулирани от юк. А. в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице А. К. А.ов.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес, в размер на 150 лева.

 

Вещите лица да бъдат уведомени за започване на работа по допуснатите експертизи, след внасяне на депозитите.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.09.2013 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: