Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на първи април, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 406/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от „СИМ ОЙЛ” ЕООД – гр. Бургас, чрез процесуалният представител адвокат И.Б. против Решение № 1711/22.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3632 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 18801-О-0005125/13.05.2009 година, издадено от Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. БУРГАС, с което за нарушение по чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179 от ЗДДС на „СИМ ОЙЛ” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 В касационната жалба се изтъкват аргументи в подкрепа на тезата за незаконосъобразност на съдебния акт поради неправилно приложение на закона.

В съдебно заседание касаторът и ответникът не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата за основателна поради допуснато в хода на административнонаказателното производство съществено нарушение на процесуалните правила, което нарушение не е било констатирано и оценено от първоинстанционния съд.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

За да потвърди наказателното постановление с решението си Районен съд – гр. Бургас, като е анализирал представените по делото доказателства, относими към съществото на спора е намерил, че са налице достатъчно убедителни такива да се приеме съставомерност на извършеното от жалбоподателя нарушение, за което му е наложена санкция. Съдът, също така, е приел, че не са налице нарушения на процесуалните правила, тъй като съставеният АУАН е бил връчен на пълномощник на дружеството, който е имал възможността в 3-дневен срок да депозира възражение.

Настоящият състав на съда не споделя последния извод. От представения по делото АУАН е видно, че същият е бил връчен на нарушителя на 30.03.2009 година. На същата дата е издадено и наказателното постановление. Последните действия на административнонаказващия орган са извършени в нарушение разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, тъй като жалбоподателят е бил лишен от възможността в 3-дневен срок от подписване на АУАН да представи писмени възражения по него. Ирелевантна в случая е датата, на която е връчено наказателното постановление, както и датата, отразена в заглавната част на наказателното постановление, наред с неговия номер. Изрично в този акт е отразено, че е изготвен на дата 30.03.2009 година и това е същата дата, на която е било извършено и връчването на АУАН.

Това нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като се е отразило пряко върху възможността на жалбоподателя да реализира правото си на защита така, както е разписал закона и поради това не може да бъде санирано в хода на съдебното оспорване. На практика административнонаказващият орган с издаването на наказателното постановление на същата дата, на която е връчен акта, е предрешил въпроса относно факта на извършване на деянието, формата на вината и наложил наказание без да „изслуша” обвиненото лице. Последното е в противоречие не само с изрична законова норма, но и в противоречие с основните принципи на наказателното производство.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното съдебно решение е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, както и да бъде отменено издаденото наказателно постановление.

 

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1711/22.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3632 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18801-О-0005125/13.05.2009 година, издадено от Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. БУРГАС, с което за нарушение по чл. 125, ал. 5 от ЗДДС и на основание чл. 179 от ЗДДС на „СИМ ОЙЛ” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: