ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер     406   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.35 часа се явиха:

Касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

         Становище по хода на делото:

         ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените към жалбата и подробно описани в нея документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и да даде ход по същество, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени с жалбата и подробно описани в същата под т.1 и 2.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Считам, че в административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на административно производствени правила и по-конкретно намирам за нарушена разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗАНН. От представените по делото доказателства се установява, че АУАН е връчен на касатора на 30.03.2009 г. Видно от приложеното по делото наказателно постановление същото е съставено на същата дата 30.03.2009 г. Безспорно е видно, че наказателното постановление е изходирано значително по-късно, но самият факт, че наказателното постановление е съставено в деня на връчване на акта, идва да покаже, че нарушителят е бил лишен от възможността, предоставена му с чл.44, ал.1 от ЗАНН, в тридневен срок да представи възражения по акта.  Считам, че така допуснатото нарушението е от категорията на съществените такива, ограничаващи правото на защита на нарушителя и опорочаващо изцяло административнонаказателното производство. В тази връзка считам, че решението на първоинстанционния съд за неправилно и незаконосъобразно, поради което ще Ви моля да го отмените, а с него и потвърденото от Бургаския районен съд наказателно постановление.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: