Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   832           27.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 405 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Ж.Г.Г., ЕГН ********** ***, чрез адвокат М.Н.със съдебен адрес *** против решение № 9 от 17.01.2018 г., постановено по НАХД № 1030/2017 г. на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-4635-000348/08.09.2017 г. на Началника на РУП - Приморско, с което на касатора е наложена глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП за нарушение на чл. 174, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП и глоба в размер на 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. , пр. 1 и 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат П..

Ответникът – Районно управление - Приморско не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Царево е образувано по жалба на Ж.Г.Г. против наказателно постановление № 17-4635-000348 от 08.09.2017 г. на началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ Приморско, с което на касатора е наложена глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срако от 24 месеца на основание чл. 174, ал. 3, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП и глоба в размер на 10 лева на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 и 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление като е приел за безспорно установени извършените нарушения.

Решението на Районен съд – Царево е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд, които обосновават потвърждаване на наказателното постановление, поради което не намира за необходимо да излага същите отново. Приетата от първоинстанционния съд фактическата обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК. Изложени са подробни мотиви по всяко едно от възраженията на жалбоподателя.

Неоснователно е възражението на касатора за нарушение на чл. 42, т. 5 от ЗАНН. Действително в АУАН е посочена като нарушена разпоредбата на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП без да е конкретизирана точната хипотеза, но същото не съставлява съществено процесуално нарушение доколкото от описанието на нарушението става напълно ясно точно за коя хипотеза на чл. 174, ал. 3 от ЗДвП се отнася. Отделно от това в обжалваното наказателно постановление е посочено, че се касае за предложение 1 от чл. 174, ал. 3 от ЗДвП.

Неоснователно е и възражението относно връчването на наказателното постановление. Нормата на чл. 58, ал. 1 от ЗАНН изисква наказателното постановление да се връчи на нарушителя срещу подпис. Г. не оспорва, че е узнал и получил наказателното постановление. Целта на закона е то да достигне до нарушителя, като в конкретния случай то не само, че е достигнало до него, а и същият е упражнил правото си на жалба пред съответния районен съд. Не са налице хипотезите, предвидени в чл. 85, ал. 2 от ЗАНН, поради което не е налице съществено процесуално нарушение водещо до отмяна на оспореното наказателно постановление.

Неоснователно е и твърдението на касатора, че делото следва да се върне на районен съд, който да обсъди отново всички релевантни обстоятелства. Както бе посочено по-горе фактическата обстановка е напълно изяснена от първоинстанционният съд и не са налице основания за отмяна на решението и връщане на делото за установяване на нови факти и обстоятелства.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените и е потвърдил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/17.01.2018 г.,  постановено по НАХД № 1030/2017 г. на Районен съд – Царево.

                               

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                           2.