РЕШЕНИЕ

 

    721                              дата 21 април 2017г.                  град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 30 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 405 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция за национален строителен контрол, подадена чрез старши юрисконсулт в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ при РДНСК Югоизточен район, против Решение № 15/11.01.2017г., постановено по НАХД № 2234/2016г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № Б-62-ДНСК-125 от 03.10.2016г., издадено от заместник-началника на ДНСК, с което, на Н.К.Д., в качеството му на кмет на община Несебър, на основание чл.24б, ал.1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и за нарушение на чл.13, ал.6  от с.з., във вр. чл.57а от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, необосновано, постановено в противоречие със закона и фактическата обстановка по делото. Не споделя мотивите на съда, с които е отменено НП. Излага доводи за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на санкционираното лице на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация, чрез изпратен процесуален представител оспорва касационната жалба с доводи подробно изложени в писмен отговор по нея.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество настоящият съдебен състав прецени като  неоснователна.

Ответникът по касация Д. е наказан за това, че в периода от 26.12.2015г. до 15.07.2016г., в качеството му на кмет на община Несебър, не е изпълнил задълженията възложени му по чл.16, ал.3 от ЗУЧК, а именно - не предприел действия по чл.57а от ЗУТ за премахване на преместваем обект „Павилион“ с размери 2,00м/2,5м и приблизителна височина от 2,20м., разположен до хотел "Оазис" в к.к. "Слънчев бряг", срещу грузински ресторант "Тбилиси". За да постанови решението си районният съд е приел, че НП е издадено при допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения, а именно липсва ясна индивидуализация на процесния обект, както и на мястото на извършване на нарушението. Извел е доводи, че наказващият орган не е представил доказателства, че обектът е преместваем, както и дали се намира в зона "А" или зона "Б“ по смисъла на ЗУЧК. Обосновал е извод, че АУАН е съставен извън 3- месечен срок, визиран в чл.34, ал.1 от ЗАНН, тъй като нарушителят е бил известен на наказващият орган, предвид обстоятелството, че още през 2013г. е било констатирано наличието на обекта от служители на наказващия орган. Посочил е също така, че сочената за нарушена норма на чл.57а от ЗУТ съдържа множество хипотези и редица задължения, вменени на различни органи, а без да е била дадена конкретизация на административното нарушение е счетено от съда като  нарушение на правото на защита на жалбоподателя. С тези мотиви е отменил наказателното постановление.

Решението е правилно, но настоящият съдебен състав не споделя част от решаващите мотиви на първоинстанционния съд. 

Изложените доводи за допуснати съществени процесуални нарушения поради липса на ясна индивидуализация на процесния обект, както и на точното местоизвършване на нарушението, не се споделят. Обстоятелствената част на наказателното постановление съдържа достатъчно фактически данни, както относно описанието, даващо достатъчна индивидуализация на процесния обект като вид, конструкция и размери, така и относно неговото местоположение, като при това съвкупно описание процесният обект би могъл да се отграничи в достатъчна степен. Вярно обаче решаващият съд е отбелязал, че не е доказано разположение на обекта на морския плаж, в зона „А“ или зона „Б“ по смисъла на ЗУЧК. За да е съставомерно процесното нарушение, необходимо е да бъде установено местоположението на обекта не само спрямо съседни опорни точки, но преди всичко следва да се докаже неговото разположение именно в релевантните зони „А“ и „Б“ на ЗУЧК, респ. на морския плаж, защото само в този случай е приложима хипотезата на чл.13, ал.6 от ЗУЧК, на която се е позовал наказващия орган. Казано по друг начин, съставът на нарушението по чл.13, ал.6 от ЗУЧК изисква не само бездействие за издаване на заповед по чл.57а от ЗУТ, но тази заповед трябва да касае именно преместваем обект, разположен или на морския плаж, или в зона „А“, или в зона „Б“ по смисъла на ЗУЧК и този обект да не отговаря на условията по предходните алинеи 3 и 4 на същата правна норма и по чл.10, ал.3, т.3 от с.з. Даденото в наказателното постановление описание на местоположението - до хотел "Оазис" в к.к. "Слънчев бряг", срещу грузински ресторант "Тбилиси", не носи релевантната информация по чл.13, ал.6 от ЗУЧК и в този смисъл съдът приема, че по делото не е доказано обстоятелството, че процесният обект се намира на морския плаж, в зона „А“ или в зона „Б“ по смисъла на ЗУЧК.     

Решението е правилно и следва да се остави в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/11.01.2017г. постановено по НАХД № 2234/2016г. на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: