Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  876                   /11.05.2016 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети май две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:   Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар К.Л.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 405/2016 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба на председателя на сдружение „Експертна техническа колегия“ - Бургас с ЕИК 147085161 против решение № 67/18.01.2016 година по НАХД № 5523/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 154346-О-F159630/29.06.2015 година, издадено от директор на дирекция „Обслужване” при Териториална дирекция - Бургас на НАП (НП).

С НП за нарушение на чл. 92 ал. 1 от ЗКПО на основание чл. 261 ал. 1 от ЗКПО, на сдружението, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Касаторът, чрез представляващия го законен представител, оспорва решението с аргументи по съществото на спора. Твърди, че не е наясно по кой текст от закона е санкциониран и за какво нарушение, защото санкционната норма съдържа множество състави на нарушения. Според него, сдруженията не попадат в кръга на лицата, задължени по ЗКПО и не следва да подават годишни данъчни декларации (ГДД) по ЗКПО. Заявява, че в НП липсва пълно и точно описание на нарушението.

Иска отмяна на решението и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Сдружение „Експертна техническа колегия“ – Бургас е санкционирано за това, че като задължено лице по ЗКПО не е подало в законоустановения срок – до 31.03.2015 година – ГДД по чл. 92 ал.1 от ЗКПО за календарната 2014 година, а декларацията е подадена на 17.04.2015 година.

РС е потвърдил НП, като е приел, че извършването му е установено по несъмнен начин в съдебното производство. Изложил е мотиви защо нарушението не представлява „маловажен случай“. Проверил е процесуалната законосъобразност на действията, извършени в административнонаказателното производство - до налагане на имуществената санкция. Обсъдил е всички възражения, изложени в жалбата срещу НП, подадена до РС.

Решението е правилно.

Съгласно чл. 92 ал.1 – 2 от ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.  Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

Според чл. 2 ал.1 т.1 от ЗКПО,  данъчно задължени лица са местните юридически лица.

Нормата на чл. 261 ал.1 от ЗКПО постановява, че данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

Сдружение „Експертна техническа колегия“ – Бургас е местно юридическо лице, създадено по чл. 1 ал.2 от ЗЮЛНЦ и е дължало подаването на годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

С пропускане на законоустановения срок, то е извършило нарушението, описано в НП. Затова е било санкционирано на основание чл. 261 ал.1 от ЗКПО. Предвид изложеното, жалбата се явява неоснователна и решението на РС следва да се остави в сила. Затова, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/18.01.2016 година по НАХД № 5523/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: