Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер         601              31 март 2015  година         град  Бургас

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на двадесет и шести март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 405 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална дирекция по горите – гр.Бургас, против решение № 77/26.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5182/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 635/6.11.2014г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите  - гр.Бургас, с което за нарушение на чл.108, ал.1, т.1 от Закона за горите/ЗГ/, на основание чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.266, ал.1 ЗГ на Я.П.Я. ***  е наложена глоба в размер на 150.00 лева и на основание т.4 от Приложението към чл.5 от Наредба за определяне на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд му е определено за заплащане обезщетение в размер на 25.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е постановено при неправилно прилагане на материалния закон, за което излага подробни съображения. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да потвърди  наказателно постановление № 635/6.11.2014г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите  - гр.Бургас. Не представя доказателства.

Ответникът– Я.П.Я., редовно уведомен не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на  касационната жалба и счита, че следва да бъде уважена по мотивите, изложени в нея, тъй като конкретното административно нарушение, не представлява маловажен случай.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 77/26.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5182/2014г. по описа на съда е отменил наказателно постановление № 635/6.11.2014г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите  - гр. Бургас, с което за нарушение на чл.108, ал.1, т.1 от Закона за горите/ЗГ/, на основание чл.275, ал.1, т.2, вр.чл.266, ал.1 от ЗГ на Я.П.Я. *** е наложена глоба в размер на 150.00 лева и на основание т.4 от Приложението към чл.5 от Наредба за определяне на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд му е определено за заплащане обезщетение в размер на 25.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за безспорно доказано по делото, че Я.П.Я. е извършил деянието, описано в АУАН и в наказателното постановление. Приел е, че независимо, че лицето е осъществило състава на административно нарушение по чл.108, ал.1, т.1 ЗГ, същото представлява маловажен случай и намира приложение чл.28 ЗАНН.

Санкцията е  наложена на Я.П.Я., ЕГН********** за това, че на 24.07.2014г. на територията на ТП Държавно горско стопанство-Бургас, в землището на с.Габър, отдел 129А, е добивал 0.5 куб.м дърва за огрев от дървесен вид дъб и цер, като е осъществявал сеч без позволително за сеч.  За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 028898 от 31.07.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

Основното възражение на касатора е, че не са налице предпоставките за квалифициране на нарушението като маловажен случай.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен начин, че на посочените в АУАН и наказателно постановление дата и място Я.П.Я. е добивал 0.5 куб.м дърва за огрев от дървесен вид дъб и цер, като е осъществявал сеч без позволително  за това в нарушение на чл.108, ал.1, т.1 от ЗГ. Настоящият касационен състав споделя извода на БРС, че независимо, че формално са осъществени признаците на посоченото нарушение, същото представлява маловажен случай. За да обоснове извод в този смисъл, съдът правилно е преценил, че нарушението е първо за Я., ниската обществената опасност на дееца и на извършеното от него,  както и малкото количество на отсечения дървен материал. Тези обстоятелства, наред с възрастта на касатора и имотното му състояние  са от  категорията на смекчаващите, които именно в тяхната съвкупност обуславят квалификация на нарушението като маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 НК, във вр.чл.11 ЗАНН. С оглед изложеното неоснователно е възражението на касатора, че решаващ за преценката за приложението на чл.28 ЗАНН в случая е бил количествения критерий.

Като е отменил оспореното пред него наказателно постановление поради наличието на материалноправните предпоставки за приложението на чл.28 ЗАНН, районният съд е постановил решение при правилно приложение на закона, което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, 1 и ал.2, предложение първо АПК и чл.222, ал.1 АПК, Административен съд Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 77/26.01.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 5182/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

           Решението е окончателно.

 

        

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                     

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.  

 

 

                                                                                       2.