Р Е Ш Е Н И Е

 

  759/03.04.2013 година, град Бургас   

  

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на трети април, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 405/2013 година.

 

Производството е по глава ХVІІ раздел VІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на “Хелио – тур - с” АД – Созопол с ЕИК ***  против покана № 7-26-00-24/23.01.2013 година и покана № 7-26-00-25/23.01.2013 година на заместник – кмета на Община Созопол.

С оспорените покани за доброволно изпълнение, във връзка с влезли в сила заповеди за премахване на обекти - “дървени бунгала”, дружеството е задължено (в четиринадесетдневен срок от получаването им) да предприеме действия по отстраняването на бунгалата.

В жалбата се изразява недоволство от поканите. Твърди се, че в поземления имот на дружеството има и други бунгала, а доколкото в поканите обектите не са индивидуализирани, точното изпълнение е невъзможно. Иска се “спиране на изпълнението” до “изясняване на въпроса кои точно бунгала следва да се премахнат”.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

След като съпостави писмените доказателства по делото (представената преписка) и твърденията на жалбоподателя, съдът приема, че жалбата е неоснователна.

В поканите са посочени изрично административните актове, които подлежат на изпълнение – това са влезлите в сила заповед № Z-605/15.04.2010 година и № Z-602/14.04.2010 година на кмета на Община Созопол. И двете заповеди са издадени въз основа на констативни актове с приложена графична част, от която се установява – по несъмнен начин – което бунгало в поземлен имот № 10056 - в местността “Мапи”, землището на град Созопол, конкретно, е определено като незаконосъобразно разположено и следва да бъде премахнато. В този смисъл, твърдението на жалбоподателя, че обектите не били индивидуализирани – в достатъчна степен, че да е възможно изпълнението – е неоснователно.

Искането за “спиране” на изпълнителното производство е лишено от смисъл. В случая се оспорват покани за доброволно изпълнение и при установяване на тяхната незаконосъобразност, правната последица от това е отмяната на съответното действие на органа по изпълнението, а не исканото от жалбоподателя “спиране” на изпълнителното производство.

Доколкото, обаче, съдът не установи закононарушение при изготвянето на поканите, жалбата следва да се отхвърли.

Предвид изложеното, на основание чл.298 ал.4 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Хелио – тур - с” АД – Созопол с ЕИК ***  против покана № 7-26-00-24/23.01.2013 година и покана № 7-26-00-25/23.01.2013 година на заместник – кмета на Община Созопол.

 

Решението е окончателно.

 

                                                                                                                                 

 

СЪДИЯ: