РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 23 април 2010 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 15 април 2010 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                   2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Станимир Христов

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 405 по описа за 2010 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на “Сенеко” ЕООД, гр.София против Решение № 1808/16.12.2009г. постановено по НАХ дело № 3715/2009г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 7942/30.11.2007 год., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което, на основание чл.77 от Закона за туризма, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.50, ал.4 от ЗТ.

Касаторът обжалва постановения съдебен акт като недопустим, постановен от местно некомпетентен съд по смисъла на чл.59, ал.1 от ЗАНН. Алтернативно навежда и доводи за неправилност на решението.

В съдебно заседание касационният жалбоподател  не изпраща представител.   

Ответникът по касация се представлява от юрисконсулт, който счита жалбата за основателна.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас също дава заключение за основателност на жалбата. 

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Обжалваното съдебно решение е недопустимо, като постановено в нарушение на нормата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, съгласно който  наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението. Видно от данните по делото, при извършена проверка от контролните органи към КЗП е констатирано, че касаторът извършва туристическа дейност – ресторантьорство в стопанисвания от него търговски обект – ресторант “Аквамарин”, находящ се в к.к. “Слънчев бряг”, като издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризация, не е поставено на  видно място в обекта, което е квалифицирано от административнонаказващият орган като нарушение по смисъла на чл.50, ал.4 от Закона за туризма. При тези данни и с оглед мястото на извършване на нарушението, издаденото наказателно постановление подлежи на обжалване пред Районен съд – Несебър. Като не е съобразил това и е разгледал спора по същество, Бургаският районен съд се е произнесъл по спор, който не му е подсъден и е постановил недопустим съдебен акт.

Съдебното решение следва да бъде обезсилено, производството по делото – прекратено, а жалбата да се изпрати за разглеждане на компетентния Районен съд – Несебър.

На основание горните мотиви и с оглед разпоредбата на чл.221, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 1808/16.12.2009 год., постановено по НАХД № 3715/2009 год. на Районен съд – Бургас и прекратява производството по делото.

ИЗПРАЩА делото за разглеждане от Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                     2.