Р Е Ш Е Н И Е

 

     1391                   12.07.2018  година                            град Бургас

 

Административен съд – град Бургас, дванадесети  състав, на тринадесети юни  през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

            СЪДИЯ: ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й. Б., като разгледа докладваното от съдия Ганева  административно дело № 404 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       

Производството е по реда на чл. 211 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР) във връзка с чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на М.Д. ***, с ЕГН ********** против Заповед № УРИ 251з-384/01.02.2018 г. на началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас, с която на жалбоподателя, заемащ длъжност старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОД на МВР - Бургас,  на основание чл. 194, ал. 2, т. 2, чл. 197, ал. 1, т. 3, ал.3, т.2, чл. 200, ал. 1, т. 11, предложение първо и чл. 204, т. 4 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година. От съда се иска отмяна на административния акт като издаден при съществени нарушения на изискванията за спазване на установената форма и административнопроизводствените правила, както и в противоречие с материалния закон. В съдебно заседание жалбоподателя се представлява от  С., който поддържа жалбата. Ангажира доказателства, като пледира заповедта да бъде отменена. Представя  писмени бележки.

Ответникът  - Началник на отдел „Разследване“ при ОД на МВР - Бургас не изпраща представител.

Административен съд - Бургас, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

От представените в административната преписка доказателства се установява, че в изпълнение на Заповед №251з-3583/06.10.2017г. (л.67-68 от делото) на Началник на отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас за извършване на проверка е определена комисия, която да извърши проверка на неприключилите досъдебни производства с удължени срокове на разследване в Първо РУ Бургас, с цел установяване причините за удължаване на сроковете на разследване и активността на извършваните процесуално-следствени действия от разследващите органи в удължените срокове на разследване. За извършената проверка е съставена справка с рег. № 251р-30995/04.10.2017 г., съгласно която инспектор Д. има ДП на производство около 48 броя, като по голяма част от тях не са вършени въобще действия по разследване, а по други са изпращани само писма или се е бездействало в големи периоди от време. Констатирано е още, че предложенията за срок са изпращани в края на срока или след изтичането му. В резултата на това е направено предложение за мерки по дисциплинарен ред и периодични проверки през 6 месеца.

За изясняване на постъпилите предварителни данни от справката до Директора на ОД на МВР – Бургас за неизпълнение на служебните задължения, изразяващи се в забавяне на разследването по ДП № 431 ЗМ 723/2015г., ДП №431 ЗМ 1134/2015г., ДП № 431 ЗМ 410/2016г. ДП №431 ЗМ 1205/2016г, ДП №431 ЗМ 716/2016г., ДП № 431 ЗМ 1095/2016г., ДП №431 ЗМ 1292/2016г., ДП №431 ЗМ 923/2017г. - всички по описана Първо РУ – Бургас, Началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас е издал Заповед, с която на основание чл. 205, ал. 2 от ЗМВР е образувал дисциплинарно производство срещу инспектор М.Д.Д. – старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ с работно място в Първо РУ – Бургас. Със заповедта е  разпоредено извършването на проверка във връзка с изясняване на постъпилите данни от справката до Директора на ОД на МВР – Бургас, че инспектор М.Д. – старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ с работно място в Първо РУ – Бургас, не е изпълнила служебните си задължения за провеждане на разследване на дела за престъпления от общ характер по реда на НПК в предвидените процесуални срокове и осигуряване на своевременно , законосъобразно и успешно извършване на разследването по  ДП № 431 ЗМ 723/2015г., ДП №431 ЗМ 1134/2015г., ДП № 431 ЗМ 410/2016г. ДП №431 ЗМ 1205/2016г, ДП №431 ЗМ 716/2016г., ДП № 431 ЗМ 1095/2016г., ДП №431 ЗМ 1292/2016г., ДП №431 ЗМ 923/2017г., всички по описана Първо РУ – Бургас и  е назначен дисциплинарно разследващ орган - комисия, която да извърши проверката. На 09.10.2017 г. жалбоподателят се е запознал със заповедта и е получил екземпляр от нея.

На 09.10.2017 г. до инспектор М.Д.– старши разследващ полицай е отправено покана за даване на писмени обяснения във връзка с възложената проверка  от началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас, като в последствие са и предявени и всички заповеди за удължаване срока за извършване на проверката.

На 10.10.2017 г. от председателят на назначената комисия е направено искане до началник сектор „Човешки ресурси“ при ОД на МВР - Бургас  за предоставяне за целите на проверката на заверени копия от длъжностната характеристика и протокола за запознаване с нея на служителя М.Д. – старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас с месторабота в Първо РУ – Бургас. (л.75 ). В изпълнение на направеното искане на 11.10.2017 г. са приложени исканите заверени копия (л.76-79).

На същата дата е направено искане и до административен ръководител на Районна прокуратура – Бургас да бъде разрешен достъп до материалите по цитираните по-горе досъдебни производства, да бъде предоставена разпечатка от деловодната система на Районна прокуратура – Бургас, съдържаща данни за постъпилите в БРП писмени доклади по цитираните досъдебни производства, с посочване на основанието, предложения, становища и други по дати, както и деловодното движение на ДП с посочване  на основанието по дати. В отговор на поискана информация от Районна прокуратура – Бургас е представена разпечатка от Унифицираната информационна система на ПРБ за движението по посочените досъдебни производства. От Районна прокуратура – Бургас е разрешено на назначената комисия достъп и копиране на материалите по ДП № 431 ЗМ 723/2015г., ДП №431 ЗМ 1134/2015г., ДП № 431 ЗМ 410/2016г. ДП №431 ЗМ 1205/2016г, ДП №431 ЗМ 716/2016г., ДП № 431 ЗМ 1095/2016г., ДП №431 ЗМ 1292/2016г., ДП №431 ЗМ 923/2017г. Приложени са копия на документи по процесните досъдебни производства .

В хода на дисциплинарното производство е представена и поисканата от назначената комисия кадрова справка на служителя, включваща заемани длъжности в МВР, наложени дисциплинарни наказания и присъдени награди по ЗМВР.

В резултат на преценката на събраните доказателства, дисциплинарно разследващият орган е обосновал извод, че жалбоподателят е допуснал дисциплинарни нарушения, описани подробно в становище рег.№ 251-р-37806/07.12.2017г. (л.272-312 от делото).

Направено е предложение за извършените нарушения на служебната дисциплина по ДП № ДП № 431 ЗМ 723/2015г., ДП №431 ЗМ 1134/2015г., ДП № 431 ЗМ 410/2016г. ДП №431 ЗМ 1205/2016г, ДП №431 ЗМ 716/2016г., ДП № 431 ЗМ 1095/2016г., ДП №431 ЗМ 1292/2016г., ДП №431 ЗМ 923/2017г. всички по описа на Първо РУ – Бургас, на основание на чл. 200, ал. 1, т. 11, вр. чл. 194, ал. 2, т. 2, вр. чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗМВР на инспектор М.Д.– старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас да бъде наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от една година. На 04.12.2017 г. на Д.  е връчена покана за запознаване с обобщена справка и даване на допълнителни обяснения или възражения, каквито не са постъпили.

Въз основа на обобщената справка е изготвено становище от дисциплинарно разследващия орган с рег. № 251р-37806/07.12.2017г. (л. 272-312 от делото), в което са възпроизведени констатациите, относно извършените от жалбоподателя деяния, тяхното подробно описание, както и обстоятелствата, свързани с извършването им, правната им квалификация като дисциплинарни нарушения. Заключителното становище на комисията пресъздава по идентичен начин изводите, съдържащи се в обобщената справка относно извършените от инспектор М.Д. нарушения и наказанието, което следва да му се наложи.

След като е получил становището на комисията, началникът на отдел „Разследване“ към ОД на МВР - Бургас е изпратил, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗМВР, покана до жалбоподателя за запознаване със справката и становището и  даване на писмени обяснения.

Дисциплинарното производство е приключило с издаване на процесната заповед № УРИ 251з – 384/01.02.2018 година от началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР - Бургас, с която на жалбоподателя, на основание чл. 194, ал. 2, т. 2 и чл. 197, ал. 1, т. 3, ал.3, т.2, във вр. с  чл. 200, ал. 1, т. 11, предложение първо, чл. 204, т. 4 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година.

В хода на съдебното производство е представена Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организация на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

Заповед № 251з-384 от 01.02.2018 година е издадена от компетентен орган – началник сектор „Разследване“ при ОД на МВР - Бургас, в рамките на предоставените му от закона правомощия по чл. 204, т. 4 от ЗМВР, в предвидената от закона писмена форма и съдържа посочените в нормата на чл. 210, ал. 1 от ЗМВР реквизити. Заповедта е издадена и при спазване на административнопроизводствените правила.

Дисциплинарното производство е образувано с писмена заповед на началник сектор „Разследване“ при ОД на МВР - Бургас, с която е назначен и дисциплинарно разследващия орган, в изпълнение на изискването на чл. 207, ал. 1 от ЗМВР. Дисциплинарното производство е протекло в рамките на законоустановения срок, съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗМВР, предвиждащ дисциплинарното наказание да се наложи в двумесечен срок от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Държавният служител е бил поканен да даде писмени обяснения. Предвид това, съдът приема, че е спазено императивното изискване на чл. 206, ал. 1 от ЗМВР, преди налагане на дисциплинарното наказание, дисциплинарно наказващият орган да изслуша държавния служител или да приеме писмените му обяснения, освен когато по зависещи от държавния служител причини той не може да бъде изслушан или да даде писмени обяснения. Дисциплинарно разследващият орган е извършил всички процесуални действия за доказване на дисциплинарното нарушение на жалбоподателя, като държавният служител е участвал в административното производство, съгласно правата си по приложимия закон.

Съдът намира, че при издаване на обжалваната заповед е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 206, ал. 2 от ЗМВР, според която при определяне вида и размера на дисциплинарните наказания се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата. На първо място в дисциплинарното производство остава неизяснено какви са били последиците от неизпълнението задълженията на жалбоподателят. В процесната заповед, както и в становището и справката въз основа на които е издадена оспорената заповед, е посочено само, че по цитираните досъдебни производства в продължителен период от време, който е посочен за всяко едно ДП жалбоподателят не е извършвал нито едно действие по доказване на разследваните престъпления, както и че предложенията за удължаване срока на разследванията до наблюдаващия прокурор са изготвяни при неспазване на 15 – дневния срок, указан в чл. 65, ал. 2 от Инструкция № 1 от 22 март 2004 г. за работата и взаимодействие на органите на предварителното разследване (изм. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г.). Не е посочено обаче тези му действия дали са довели до някакви последици и ако са довели то евентуално какви са били тези последици.  Липсва обсъждане на натовареността на Д.,  както и налице ли са нови факти и обстоятелства, опровергаващи направените констатации по извършеното нарушение, които да налагат промяна на правната квалификация на осъществяваното деяние, освобождаването му от дисциплинарна отговорност или прекратяване на дисциплинарното производство.

Наред с изложеното, дисциплинарно наказващият орган не е осъществил и вмененото му задължение по смисъла на чл. 206, ал. 2 от ЗМВР – при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание да се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици, обстоятелствата, при които е извършено, формата на вината и цялостното поведение на държавния служител по време на службата. В заповедта   бланкетно се  споменава за вина, с което съдът намира, че не са изпълнение изискванията на посочената разпоредба за мотивиране защо е наложено това наказание и виновно ли е деянието на жалбоподателя. Няма никакви мотиви и по какъв начин е определен размера на наложеното наказание, кое е мотивирало дисциплинарно-разследващият орган определеното наказание  „порицание“ да е за срок от една година, т.е. в максимален размер, а не например в минимален размер от шест месеца. Няма никакви конкретни мотиви във връзка с индивидуализацията на наказанието. Такива не се съдържат и в други документи, съставени за целите на административното производство. В заповедта е посочено, че издателят е "взел предвид тежестта на извършеното нарушение и настъпилите от него последици, обстоятелството, при които е извършено, цялостното поведение на служителя по време на службата", но освен буквалното възпроизвеждане на законовата разпоредба, не е посочено в какво се изразяват последиците, нито има мотиви защо е наложено наказание "порицание" и то за максималния срок от една година. Видът на наказанието в случая е в дискрецията на административния орган, но липсват мотиви по смисъла на чл. 206, ал. 2 от ЗМВР, което представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В този смисъл е и практиката на ВАС, обективирана в Решение № 2550 от 28.02.2017 г. по адм.д. № 12906/2015 г., V отд. на ВАС; Решение № 139 от 09.01.2017 г. по адм.д. № 6938/2015 г., V отд. на ВАС; Решение № 2328 от 23.02.2017 г. по адм. д. № 2272/2016 г., V отд. на ВАС и други.

Предвид изложеното, оспорената заповед се явява незаконосъобразна, поради което следва да бъде отменена.

С оглед изхода на делото, разноски следва да се присъдят в полза на жалбоподателя. Такива са своевременно поискани и се дължат от ответника в размер на 610 лева, от които 10 лв. – държавна такса, 500 лв. – адвокатски хонорар и 100 лв. –ДДС, съгласно приложените по делото доказателства (л.323-325, л.12 от делото) .

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, дванадесети състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Заповед № УРИ 251з-384 от 01.02.2018 г. на началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Бургас, с която на М.Д. ***, с ЕГН **********, заемаща длъжност старши разследващ полицай в отдел „Разследване“ при ОД на МВР - Бургас, на основание чл. 194, ал. 2, т. 2, чл. 197, ал. 1, т. 3, ал.3, т.2, чл. 200, ал. 1, т. 11, предложение първо и чл. 204, т. 4 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от една година.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Бургас да заплати на М.Д. ***, с ЕГН ********** съдебно-деловодни разноски в размер на 610 лв., от които 10 лв. – държавна такса, 500 лв. – адвокатски хонорар, 100 лв. –ДДС.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

           

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: