ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На  осемнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: 

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 404 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Д., редовно призован, не се явява,  представлява се от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на отдел „Разследване“ при ОДМВР-гр.Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Д.Д. против Заповед №УРИ 251з-384/01.02.2018г. на началник отдел „Разследване“ при ОДМВР-гр.Бургас, с която на основание чл.194, ал.2, т.2; чл.197, ал.1, т.3, ал.3, т.2; чл.200, ал.1, т.11, предложение първо и чл.204, т.4 от ЗМВР и е  наложено наказание „Порицание“ за срок от една година.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№2424/26.02.2018г. от ответника.

ПОСТЪПИЛА е втора жалба от М.Д.Д.  вх. 251000-4676/22.02.2018г. при ответника.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ С.: Поддържам така депозираната  жалба. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените до момента от ответника доказателства. Считам, че липсват по делото съществени, относими материали, които не са представени от ответника. Моля да задължите ответника да представи в надлежен вид Заповед №8121з-1252 от 2016г., която регламентира провеждането на дисциплинарните производства на МВР и считам, че съдът на основание чл. 168 от АПК следва съобрази дали е спазена тя при издаване на обжалваната заповед. На същото правно основание моля да задължите ответника да представи в надлежен вид заповедите по §2 от ПЗР на Инструкция №8121з-470 от 2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, доколкото тези заповеди за неразделна част от съответната инструкция и в нея има изрични текстове в този смисъл и  представляват образците по нея.  До този момент  в Държавен вестник  ни е известно, че е обнародвана Заповед №8121з-749 от 2015г. и изменящата я заповед №8121з -187 от 2016година, като е напълно възможно да има и други, които не са ни известни. Ето защо, моля да се представят всички заповеди по §2 от ПЗР на по-горе цитираната Инструкцията. Моля да задължите ответника да представи заповед №251з-1603/2016г. на Директора на ОДМВ Бургас, с която директорът разпорежда осигуряване на материално-техническите условия за работа на разследващите полицаи. В тази връзка, моля да се изискат доказателства от ответника относно какво оборудване и консумативи са предоставени на жалбоподателката от началото на 2016г. до края на 2017година за изпълнение на служебните и задължения. Това е във връзка спазването от една страна на тази заповед №251з-1603 от 2016г. Не поддържам искането в жалбата за представяне на всички цитирани в заповедта досъдебни производства. Съответно, моля да задължите ответника да представи Инструкция №1 от 24.03.2004г., цитирана в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, където  е посочено, че тази Инструкция е обнародвана 2004г. в бр.37, след което е била изменена 2006г.и обнародвана в ДВ бр.63.. За брой бр.63 от 2006г. има решение на Върховен административен съд, с което отменя разпоредбата, но при подробно проучване на бр. 37 от 2004г. на ДВ, в електронен вид от страницата на държавен вестник, която е официалната, на нито една страница не открихме по никакъв начин какъвто и да било акт, който да представя въпросната Инструкция и в този смисъл след като в ДВ липсва подобно изменение, а ответникът се позовава на него, да бъде така добър да представи в окончателен вид въпросната Инструкция. Моля, да допуснете в качеството на свидетел Г.Т.Т., който водим в днешното съдебно заседание и се намира извън съдебната зала. Той е синдикален лидер и се занимава с  проучване на проблемите в работата на разследващите полицаи за област Бургас и гр.Бургас към ОДМВР Бургас. С неговите показания ще установяваме обстоятелствата, свързани със състоянието на материално-техническата база за изпълнение на служебните задължения на жалбоподателката и сигнали, които са правени  в тази връзка към ръководството на директора на ОДМВР-Бургас,  годишни анализи, които се правят и които констатират  натовареността на разследващите полицаи, както и самите дейности на разследващите полицаи по досъдебните производства.

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи заповед №251з-1603/16.05.2016г. на директора на ОДМВР-Бургас, инструкция № І/22.03.2004г. на Прокуратура на РБ, МВР и НСС, заповед №8121з-1252/2016г. на министъра на вътрешните работи за подобряване на дисциплинарната практика в МВР, както и всички заповеди издадени на основание § 2 от ПЗР на Инструкция №8121з-470 от 27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР,  Заповед 8121з-749/24.06.2015г. и №8121з-187/07.03.2016г., както и доказателства за това какво оборудване и какви консумативи са предоставени на жалбоподателя от началото на 2016г. за изпълнение на служебните задължения до края на 2017г.

УКАЗВА на ответника, че доказателствата следва да бъдат представени с копие за другата страна в 7-дневен срок от уведомяването.

 ДОПУСКА до разпит водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Г.Т.Т.-., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ С.: Къде работите и като какъв? Членувате ли някъде? При какви условия работят разследващите полицаи в Първо РУ към ОДМВР Бургас? 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.:  Работя в ОДМВР-Бургас като разследващ полицай. От м.12.2009година съм член на Управителния съвет на синдикалната федерация на служителите в МВР. Мая Д. служебно я познавам. Мисля, че не имала до момента дисциплинарни наказания Д.. Аз като член на този синдикат се занимавам с проблемите на полицаите свързани с работата им и съответно предприемам необходимите действия да информирам за това ръководните органи на МВР. Разследващите полицаи работят при изключително тежки условия с високи натоварвания. На 6м. и всяка година се изготвят анализи по отношение на отдел „Разследване“ и се правят справки където  са отразени в процентно съотношение и цифрово отразяване брой разследвания, брой разследващи полицаи, брой дела приключени и останалите дела. През последните няколко години се наблюдава постоянно повишаване  на броя на досъдебните дела на  разследващите полицаи, като не мога точно да кажа на жалбоподателката по колко дела са били. В тези анализ се наблюдава продължаваща  натовареност на разследващите полицаи и увеличаване на делата, като се отбелязва, че има проблеми с броя служители и материално-техническата обезпеченост. Материално-технически при всички разследващи има  проблеми, а именно при компютърните конфигурации, принтери, факс, тонери, хартия, както и брой служители. В Първо районно при ОДМВР-Бургас ми беше известно, че има проблеми с материално-техническата обезпеченост и кадровата, като подадохме от синдиката сигнал до директора на ОДМВР-Бургас. Там имаше 3 принтера и 10 разследващи полицая. Случвало се е в Първо районно и на други места, да си купуват сами консумативи. Това се отразява на работа и на срочността на приключване на делата. Като няма достатъчно принтери и тонера е свършил,  записват файловете на флашка  и разпечатват в съседни стаи като се налага да чакат. Като няма на всеки полицай принтер, пак се налага изчакване. Поради липса на добра кадрова обезпеченост се дават  дежурства така наречените „временно разположение“, което е извън работното време. Това е да си на разположение и когато е необходимо, конкретния служител да се яви да изпълнява служебните си задължения. Ако положи  извънреден труд би следвало да се отразява в Заповед и протокол за отчитане, което не винаги се прави това, както е и в Първо РУ при ОДМВР Бургас.  От 2014г. и 2015г.  съм информирал министъра на МВР, говорено е с ръководството на ОДМВР - Бургас и има писмена кореспонденция с Министъра на МВР. По въпроса имаше съответно указания дадени от него към ОДМВР за осигуряване на необходимия щат и условия на работа и техника. Мисля, че това стана май месец 2016 година, но до момента нямаме данни да е извършено това нещо. Поради  малък щат има разследващи полицаи, на които им се възлагат и контролни функции, които се вменяват със заповед на директора на ОДМВР Бургас. Възлагат им се функции да разпределят дела, методически контрол и други. Конкретно  Д. мисля, че няма такава възложена.  В тези заповеди има такава възможност и е записано, че поради  възлагане на допълнителни функции, на съответните полицаи да се разпределят по-малко  досъдебни производства, като тази разлика се поема от останалите разследващи полицаи и те се натоварват още повече.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

АДВОКАТ С.: Моля да ми предоставите възможност да представя тези писмени сигнали, които посочи днес свидетеля и които кореспондират със свидетелските показания. Представям списък с разноските по чл.80 за и доказателства за сторените разноски. Нямам други доказателствени искания към момента.

Съдът,

 

                                         ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА  за 13.06.2018г. от 13.10ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за изпълнение на дадените в днешното съдебно заседание указания в 7-дневен срок от уведомяването с копие за другата страна.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: