Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                   Номер 661          Година 04.05.2012          Град Бургас

 

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на пети април две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Таня ЕВТИМОВА

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                2. Даниела ДРАГНЕВА

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 404 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директор на ТД на НАП гр.Бургас срещу решение № 2477 от 18.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 3790 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно и неправилно, поради нарушения на материалния закон и съдопроизводствените правила. С жалбата се прави искане да се отмени първоинстанционното съдебно решение, като недопустимо, респективно, като неправилно и незаконосъобразно и вместо него да се постанови друго с което да се потвърди изцяло издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание не се явява и представлява.

Ответникът – „Ропотамо 2” ЕООД, гр.Бургас представлявано от управителя Д.С.А., редовно уведомен, не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 429/14.06.2011год. на Зам.директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на „Ропотамо 2” ЕООД, гр.Бургас представлявано от управителя Д.С.А. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.7, ал.3 във вр. с чл.4, ал.1, т.1 от КСО. За да постанови решението си съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато процесуално нарушение от категорията на съществените, а именно издаване на наказателното постановление след изтичане на срока по чл.34 от ЗАНН и което е самостоятелно основание за отмяна на същото.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

При извършване на проверката за допустимост на съдебното решение, съдът констатира, че същото е недопустимо и следва да бъде обезсилено. Съображенията за това са следните:

Районният съд е бил сезиран с жалба на „Ропотамо 2” ЕООД, гр.Бургас срещу наказателно постановление № 429/14.06.2011год. на Зам.директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което за нарушение на чл.7, ал.3 във вр. с чл.4, ал.1, т.1 от КСО и на основание чл.355, ал.1 от КСО на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Видно от оформената към оспореното наказателно постановление разписка същото е връчено лично на представляващия дружеството на 27.09.2011год. срещу подпис. Жалбата на „Ропотамо 2” ЕООД е подадена до Районен съд гр.Бургас, чрез наказващия орган, като е входирана с вх.№ ИТ 00-12571/06.10.2011г., видно от положения мокър печат. По делото липсват твърдения и не са ангажирани доказателства от санкционираното лице, че жалбата е подадена по пощата и в предвидения в закона приклузивен срок. Ето защо, с оглед събраните по делото доказателства, следва да се приеме, че оспореното наказателно постановление е редовно връчено на 27.09.2011г., като предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, 7-дневен срок за обжалването му изтича на 04.10.2011г. – вторник, работен ден. Жалбата срещу наказателното постановление е подадена чрез наказващия орган на 06.10.2011г., след изтичане на определения в закона преклузивен срок, поради което е просрочена и вместо  да бъде разгледана по същество е следвало да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

С оглед на изложеното и на основание чл.221, ал.3, предложение второ от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, оспореното решение следва да бъде обезсилено, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

Обезсилва решение № 2477 от 18.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 3790 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас и прекратява производството по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

           

                                            2.