РЕШЕНИЕ № 614

 

05.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  403 по описа за 2016   година.

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба, подадена от М.С.И., ЕГН **********, против решение № 80/21.01.2016 година, постановено по а.н.д. № 5018 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление (НП) № 15-0769-002363 от 25.09.2015 г., издадено от Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр. Бургас, с което на лицето на основание чл. 179, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв.

         В касационната жалба са изложени доводи, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се неговата отмяна и отмяна на наказателното постановление.

         В съдебно заседание касаторът, редовно призован се явява лично и с адв. К., който поддържа жалбата и иска отмяна и връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

         Ответникът по касационната жалба, редовно призован не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено.

         Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество е неоснователна.

         С наказателното постановление М.С.И. е санкциониран за това, че 01.07.2015 г. около 09.15 часа в гр. Бургас, като водач на лек автомобил, при нормален режим на светофарната уреда преминава на червен светлинен сигнал на светофара, като не осигурява предимство на преминаващия на зелен светлинен сигнал на светофара лек автомобил. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 15-0769-002363 от 01.07.2015 г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление.

За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че акта за установяване на административно нарушение и НП са постановени от компетентни органи и в предвидените от закона срокове, като не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че по несъмнен начин е доказано извършеното от жалбоподателя нарушение при пряк умисъл. Като е приел, че правилно е определена административнонаказателната норма и размера на наложеното наказание, първоинстанционния съд е потвърдил НП.

Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Фактите по делото съдът е установил посредством депозираните свидетелски показания от длъжностните лица по установяване на нарушението, които споделят лични и непосредствени възприятия относно обстоятелствата по извършването му. Безспорно, касаторът е навлязъл в регулираното кръстовище при червен сигнал на светофарната уредба, отнемайки предимството на движещия се там лек автомобил, в следствие на което е настъпило самостоятелно ПТП за същия. С това си деяние е извършил нарушение на правилата за движение по пътищата и по точно на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, съгласно който "Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка."

Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, като наведените от наказаното лице доводи са обсъдени в тяхната съвкупност, то за настоящата инстанция не остава съмнение досежно съставомерността на установеното нарушение. В допълнение следва да се има предвид, че съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. В случая от касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно вмененото му административно нарушение. АУАН не е бил оспорен своевременно на мястото на инцидента, а ангажираните от жалбоподателя свидетелски показания противоречат на обективни находки, каквито са положението на двата автомобила след удара, установено от представения лично от касатора протокол за ПТП N 1520065, вида и марката на автомобила на свидетелката Задикян и др.

Атакуваното съдебно решение е обосновано с оглед на събраните по делото доказателства и съответно на приложимия процесуален и материален закон. Същото е постановено от териториално и родово компетентен съд в пределите на правораздавателната му власт (чл.59 от ЗАНН). Произнесено е при липсата на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право на жалба. Поради това следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80/21.01.2016 година, постановено по а.н.д. № 5018 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.