Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№1019

 

гр. Бургас, 12. 06. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на двадесет и втори май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.А. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 403/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от К.И.М., действащ в качеството на управител и представляващ „МБАЛ Карнобат” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Карнобат, ул.Стара планина №180, ЕИК: 102612100, против решение № 15/09.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 458/2013г. на Районен съд гр. Карнобат. С решението е потвърдено наказателно постановление № 11012091 от 21.10.2013г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което за нарушение на чл. 43, ал.1 от ЗОП на дружеството касатор е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева.

Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага подробни мотиви, иска същото да бъде отменено, а по съществото на спора – да бъде отменено и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Е.Н.М. от БАК, поддържа жалбата и пледира за отмяна на решението и наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас дава заключение, че оспореното съдебно решение е законосъобразно и като такова следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно.

Районният съд е формирал и обосновал извод, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е още, че нарушението и обстоятелствата при които е извършено са описани достатъчно ясно както в акта, така и в наказателното постановление и се подкрепят от събраните по делото доказателства.

От неоспорените доказателства по делото, в хода на административнонаказателното производство е установено, че на 29.04.2011 год., след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез „открита процедура” е сключен договор между „МБАЛ Карнобат” ЕООД, представлявано от управителя К.И.М. – възложител и „Интергаленика” ООД гр. Пловдив, представлявано от управителя С.Н. – изпълнител на доставка на разтвори за хемодиализа, съгласно Приложение № 1. Срокът на договора е определен в чл. 26 – на 12 месеца. В чл. 3, ал. 1 от договора е регламентирано, че общата прогнозна стойност на договора е 21 662.50 лева без ДДС или 25 995 лева с ДДС. В хода на извършената от контролния орган проверка е установено, че през 2011 год. от възложителя са заявени, а от изпълнителя са доставени разтвори за хемодиализа на стойност 25 440 лева без ДДС, а през 2012 год. заявените, респ. доставени разтвори са на стойност 23 412.50 лева. В този смисъл, проверяващите са установили, че общо за 2011 год. и 2012 год. по цитирания договор са заявени и доставени разтвори за хемодиализа в общ размер на 48 852.50 лева без ДДС, което е с 27 190 лева без ДДС над определената в договора прогнозна стойност. С оглед така констатираното е обоснован извод, че управителят на „МБАЛ Карнобат” ЕООД К.М. незаконосъобразно е изменил стойността на сключения с „Интергаленика” ООД договор от 29.04.2011 год. за периодични доставки на разтвори за хемодиализа, с което деяние е нарушил нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

Спорно между страните в съдебното производство е дали е налице нарушение на нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП при превишаване на прогнозната стойност на обществена поръчка, възложена чрез открита процедура, с предмет „Периодична доставка на медикаменти и медицински консумативи за текущо лечение на стационарно болни и на разтвори за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ Карнобат” ЕООД”, като изрично са обособени съответните позиции. Административнонаказващият орган счита, че е налице нарушение на визираната правна норма, каквото становище е възприел и районният съд.

Сезираният касационен съдебен състав не споделя извода на административнонаказващия орган и на първоинстанционния съд по следните съображения:

Съгласно нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП в приложимата й редакция към релевантния момент, страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. В случая, контролният орган се е позовал на чл. 3, ал.1 от договора с „Интергаленика” ООД от 29.04.2011 год., в който е регламентирано, че общата прогнозна стойност на договора е 21 662.50 лева без ДДС. От друга страна обаче, същия контролен орган е игнорирал изрично уговореното от страните по същия договор (чл. 3, ал.1), че „Настоящата обща стойност е прогнозна и служи за определяне на гаранцията за изпълнение, като не ангажира Възложителя с точното й спазване”. Именно наличието на така уговорената клауза от договора обосновава извод, че в случая не е налице съставомерно деяние от страна на санкционираното лице, т.е. не е налице изменение на договора. Обстоятелството, че възложителят е заявил и съответно изпълнителят е доставил лекарствени средства и медицински консумативи, чиято стойност е надхвърлила прогнозната такава, при наличието на изрична клауза в договора, че тази прогнозна стойност не ангажира възложителя с точното й спазване, води до извод за липса изменение на договора по смисъла на чл. 43, ал. 1 от ЗОП. Този извод касационният съдебен състав формира съобразявайки нормата на чл. 20 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), че при тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора обичаите в практиката и добросъвестността. По същество, записаната в договора стойност е прогнозна такава именно защото не би могло да се знае предварително точния размер и стойност на разтворите за хемодиализа, които ще са необходими за болничното заведение за уговорения срок на договора. Обстоятелството, че действително заявените и доставени стоки се разминават стойностно от прогнозната цена не води до единствено възможния извод за изменение на договора, както неправилно е приел административнонаказващия орган и първоинстанционния съд. Приемайки противната теза, би се стигнало до възможността да се приеме за изменение на договора и случая, при който се заявят, респ. доставят разтвори на стойност по-ниска от записаната в договора прогнозна такава. В съответствие с горните логически съждения, точното изпълнение на договора и липсата на изменение на същия би било осъществено единствено в случая, в който стойността на заявените и доставени разтвори изцяло съвпада със записаната прогнозна стойност. Последното тълкуване на договорните клаузи очевидно не съответства на волята на съконтрагентите и целта на сключения договор.

С оглед на изложеното, настоящият касационен съдебен състав приема, че от страна на „МБАЛ Карнобат” ЕООД не е осъществено деяние, което нарушава нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗОП. Като е формирал правен извод - различен по същество от настоящите мотиви, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а касационната жалба да се уважи, тъй като е основателна.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 15/09.01.2014г., постановено по НАХД № 458/2013г. по описа на Районен съд – Карнобат и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11012091/21.10.2013 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                2.