ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 19.05.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети май                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно  дело номер 403 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ПК „СЪГЛАСИЕ” – с. Желю войвода, община Сливен, редовно призован, не се явява представител.

 

За ответника – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 159 от ДОПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

Съдът, с оглед така направеното изявление и на основание чл. 159, ал.1 от ДОПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

Производство е образувано по жалба на ПК „Съгласие” против ревизионен акт №800323/24.04.2008 г. на инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Сливен, потвърден с решение №РД-1048/04.03.2009 г. на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от адвокат С., в която дава становище да се даде ход на делото и да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, като представя и удостоверение за съществуването и представителството на дружеството-жалбоподател.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представените с преписката писмени доказателства.

По отношение искането за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, възразявам срещу въпрос №3, от въпросите, посочени в жалбата, тъй като считам, че е правен и е от компетентност на съда да отговори считат ли се за оборот фактурираните ток и вода на наемателите на обектите, с оглед на което моля да не се допуска изготвянето на експертиза по този въпрос.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е подаден от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок, поради което я намирам за процесуално допустима.

Моля да приемете представената административна преписка като писмено доказателство.

Не се противопоставям да бъде допусната поисканата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА  представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи като доказателства по делото договорите за наем, касаещи процесния период.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси №1 и №2, формулиран в жалбата, както и на въпроса: На чие име се водят партидите за отчитане и заплащане консумацията на ел.енергия и вода?

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 350 лева, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му, като му указва, че в същия срок следва да бъде представен като доказателство по делото платежен документ за извършеното плащане по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допусната съдебно-счетоводна експертиза Г.Г., който да се уведоми за определението на съда.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.07.2009 г. от 11.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: