Р Е Ш Е Н И Е

 

       800                                   23.04.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР Д.

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Стоянка Атанасова

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 402 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208- чл.228 от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Районно управление Несебър при ОД на МВР - Бургас, против Решение № 48 от 02.02.2018г., постановено по АНД № 2331 по описа на Районен съд – Несебър за 2017г., с което е отменено Наказателно постановление  № 17-0304-002897/2017г. от 11.08.2017г., с който на И.Д.Д., за нарушение по чл.137а, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7 , пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева и за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и е неправилно, необосновано.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията И.Д.Д., редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на районния съд е обосновано и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

За да постанови решението си районният съд е приел, че нарушаването на реда за връчване на АУАН е ограничило правото на защита на санкционираното лице. Като е приел, че това е довело до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление е отменил НП.

Настоящият състав намира, че въззивният съд не е изпълнил задължението си да извърши служебна проверка за законосъобразност на издаденото НП, като не е събрал доказателства досежно узнаването на съдържанието на АУАН от жалбоподателя.

Разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН предвижда, че актът се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършването или при установяването на нарушението, за да гарантира правата на нарушителя и да гарантира законността на самото административнонаказателно производство. Ролята на свидетелите е впоследствие да потвърдят верността на вписаните в акта обстоятелства и е свързана с доказване на нарушението. Видно от представения по делото АУАН има подпис на посоченият в него свидетел, но същият не е разпитан по делото.

Съдът е бил длъжен да събере необходимите  доказателства, които да установят по безспорен начин какво е правил жалбоподателя в момента на проверката, подписал ли е лично АУАН или не, запознал ли се е със съдържанието му и отказал ли е да го подпише. Подобни въпроси не са били зададени на единствения очевидец на нарушението, служителя С.Ж., за да се установи по категоричен начин, дали И.Д. в момента на проверката е запознат със съдържанието на съставения АУАН.

Предвид гореизложеното, Административен съд Бургас приема, че обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото - върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Несебър. При повторното разглеждане следва да  призове и разпита  отново актосъставителя и свидетеля по акта,  след което въз основа на всички  допуснати и събрани доказателства съдът следва да изложи  мотиви какви правни изводи произтичат от събраните доказателства относно правилността и законосъобразността на обжалваното НП.

Воден от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл. 221, ал.2 предл. последно и чл. 222, ал. 2, т.1 от АПК , съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 48 от 02.02.2018г., постановено по АНД № 2331 по описа на Районен съд – Несебър за 2017г .

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

      2.