ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 11.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На единадесети юли                              две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 402 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.К.К., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Директор на ДирекцияМестни приходи от данъци, такси и рекламапри Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на Д.К. К. срещу отказ под № 2858/17.12.2013 г. и № 25,26/13.01.2014 г. на директора на Дирекция при МПДТР при Община Бургас за признаване като погасени по давност на задължения за местни данъци за периода 1998-2008г.

В с.з на 30.04.2014 г. съдът допусна съдебно-счетоводна експертиза, която е извършена и представена в срок по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

М.Д.З. - ** г., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство с жалбоподателя, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: От отговора на задача № 2 е видно, че са извършени плащания в размер на 560 лв. за периода 2012-2013 г. и са направени погашения на задължения за данък сгради и ТБО за 2005 г. Само, че доколкото разбирам от отговора на задача № 3 за 2005 г. са обобщени задълженията за минали години - 1998-2005 г., включително и това всъщност посочените в справката задължения са за всичките тези 7 години преди това. Може ли да отговори вещото лице всъщност от тези задължения натрупани за тези 7 години, които са погасени с тези плащания дали главници и лихви също са погасявани?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От внесените суми от жалбоподателката в размер на 440 лв. за данък сгради е погасена цялата натрупана главница от 1998-2005 г. в размер на 204.65 лв., както и лихви за същия период в размер на 235.35 лв. Със сумата в размер на 120.00 лв. внесена за ТБО, е погасена само главница, която е от 1998-2000 г.

АДВ. К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., от които внесени като депозит 200 лв., а за остатъка ОСЪЖДА жалбоподателя Д.К. К. да заплати на вещото лице М.З. сумата от 100 лв.

 

АДВ. К.: Във връзка с експертизата и във връзка с нашите твърдения за изтекла давност имах намерението да поставя допълнителна задача на вещото лице. По делото беше представен АУЗД от 2012 г. № 0000007978/31.03.2011 г. В него са установени задължения, които не са детайлизирани по периоди, а е написана една обща сума за разлика от АУЗД, който е съставен през 2013 г., където ясно са посочени вида задължения и за периода, за който се отнасят тези задължения. В този акт за 2011 г. са дадени по видове и периоди данъците, но не са посочени периодите, за които се отнасят тези задължения по тези видове. Както стана ясно от експертизата, тези 482 лв. са данък върху недвижими имоти. Тази ТБО не е за 2005 г. За 2005 г. задълженията в твърденията за изтекла давност по чл. 171, ал 1 от ДОПК както за изтекла давност 3 г. за лихвите на основание ЗЗД – чл. 111 допълнителната задача към вещото лице е да изчисли лихвата върху сумите, които остават дължими след приспадане на извършените плащания считано от 3 години назад от настоящия момент, защото с 3 годишен срок се погасяват вземанията, включително и лихви.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Твърдяният 3 годишен срок се отнася за граждански договорни отношения и касае лихвите. Производството е по ДОПК, който не предвижда 3 годишен срок за лихви и считам искането за неотносимо към предмета на спора.

 

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да даде предварително становище по повод направеното искане за допълнителна експертиза.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видно от отговора на задача № 3 начислените към 2005 г. лихви са около 900 лв. Това е основната претенция от жалбоподателя да се намалят тях – т.е., ако се тръгне да се пост допълнителна задача за преизчисление на лихвите и главницата, задачата би следвало да е формулирана да се изчислят дължимите задължения към Община Бургас към настоящия момент, като се конкретизира от коя конкретна година насам да се изчислят тези задължения, кои години да отпаднат по давност и кои години останат.

АДВ. К.: В таблица 3 са дадени главниците по години. Лихвата обаче е посочена, изчислена, но не е посочено от кой начален момент. Това е наше твърдение, че лихвите се погасяват.

 

Съдът във връзка с искането за извършване на допълнително съдебно-счетоводна експертиза, намери същото за неоснователно, тъй като вещото лице подробно е дало задълженията за лихви и главница за всяка една от годините и за съда ще бъде лесно ако намери възраженията за основателни да прецени за кои периоди същите следва да бъдат извадени от общо натрупаната сума за лихви.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

 

АДВ. К.: Няма да соча допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

 

 

С оглед изявлението на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата и отмените отказа за отписване на претендираните данъчни задължения. Считам, че всички задължения за годините преди 2004 г., както и за 2004 г. включително, които е следвало да се прекратят през 2005 г. считано от 01.01. на следващата 2006 г. към датата на издаване на АУЗД № 0000007978/31.03.2011 г. са погасени по давност, поради изтичането им предвид чл. 171, ал. 1 от ДОПК за 5-годишна давност. Това е така, тъй като този акт не би могъл да прекъсне давност, която не би изтекла до момента. В случая е изтекла 10 годишна давност към момента.

Считам, че при извършените плащания от страна на жалбоподателя не е спазен срока за погасяване от страна на Община Бургас, тъй като стана ясно от вещото лице, че са погасявани лихви и е останало непогасено задължение за главница. Би било редно първо да се погасява главницата, а след това лихви, тъй като същите не са публични вземания по смисъла на ДОПК. Тя не е приложима за тях. Давността за лихвите е 3 годишна и същите се дължат 3 години от настоящия момент от 2011 г. насам.

Ще моля за решение в този смисъл. Ще представя писмено становище.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, най-малко поради следните две съображения:

Първо, общоизвестен принцип е било то по граждански или данъчен закон, че не могат да бъдат погасени по давност задължения, които вече са заплатени към датата на позоваването на давност. И второ, принципно считам, че производството е недопустимо, тъй като задължения са установени с акт за публично вземане, като съответно той трябва да бъде приложен на проверка за законосъобразност, а не твърдения отказ от страна на жалбоподателя.

Моля за присъждане на разноски.

РЕПЛИКА НА АДВ. К.: Считам, че производството е допустимо и позоваването за изтекла давност може да се направи във всеки един момент. Моля също така да ни присъдите направените разноски.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

 

ДАВА 10-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

 

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9:35 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: