ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 402 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.К.К., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.К.К. срещу откази под № 2858/17.12.2013 г. и № 25,26/13.01.2014 г. на директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас за признаване като погасени по давност на задължения за местни данъци и такси за периода 1998-2008г.

Към жалбата е приложено заверено копие от преписката, по която е постановен отказа. След указание на съда, ответникът е представил справки за задълженията на жалбоподателя за периода.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Във връзка с доказателствата: запознати сме с представената справка, но от нея не става ясно какви задължения и лихви са за съответната година. Записано е главница 482.02 лв., 685.14 лв. лихва и остатък. Не става ясно дали са за 2005 г. или натрупани от предни години? Защото ако са останали от предходни години твърдим, че е изтекла погасителна давност. Кои са погасени по давност и за кои давността е изтекла не става ясно. Справката, която следва да предостави страната би следвало да е разбита за съответната година, когато е възникнало задължението плюс лихвата, която изчисляват до момента, за да може да се направи преценка за изтичане на съответния период от време. Въпросът ми е как по втория ред от справката е посочена една сума от 685,14 лв. лихва, а сумата е 482.02 лв. как за всички други години се дължат по-малко суми, а за тази година е толкова голяма? Тази справка започва от 2005 г. за предходните години до 1998 г.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам нови доказателствени искания на този етап. По повод твърденията на жалбоподателя, представената справка както изрично заявихме в нарочното писмо по делото, показва задълженията от 2005 г. като натрупване от минали години. С риск да не се повтаря написаното в протокола, посочената сума главница 204,65 лв. за данък представлява сбора от главниците от 1998 г. до 2005 г. включително. Съответно лихвата посочена като 259.92 лв. към датата на издаване на справката е олихвяването на главниците от 1998 г. до 2005 г. Съответно аналогични са разсъжденията и фактите. Сумата е натрупване. Причината е, че от 2 г. община Бургас – Дирекция „МПДТР” има добър софтуер, който не страда от пороците на стария. Това натрупване е при прехвърляне на данните от стария към новия. Това е причината.

АДВ. К.: Считам, че по този начин както е с натрупване не може да се направи ясен и точен извод кои конкретно суми са погасени по давност и съответно лихвите за тях и поради това моето искане е ако е възможно да се направи една справка, от която да е видно година за година без натрупване. Когато се прави отделно по години, могат да се изключат тези суми, за които се твърди, че е изтекла погасителната давност.

Алтернативно, моля да бъде назначена експертиза, която след справка в Община Бургас - Дирекция „МПДТР” да даде заключение за размера на задълженията по години, като изчисли съответно лихвата за тези задължения. Моля, експертизата да отговори на въпроса:

1.     Правилно ли са изчислени дължимите данъци и такси?

Моля да ми дадете срок за уточняване на въпросите към експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Смятам, че е излишна експертизата, но предоставям на съда. Считам, че най-важен е отговорът на въпроса какъв е размера на задължението при условие, че предметът на делото е дали то следва да бъде погасен по давност.

 

Съдът, с оглед направените искания и по доказателствата намери, че следва да приложи представените писмени доказателства с жалбата, както и тези писмени доказателства, представени допълнително от община Бургас. Следва да се допусне извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на поставените въпроси, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и допълнително представените справки от ответника по жалбата.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза от вещото лице В.М., която да отговори на поставените въпроси от жалбоподателя в днешно съдебно заседание, като дава възможност на жалбоподателя да уточни въпросите си, в 10-дневен срок от днес.

Експертизата да бъде извършена след внасяне на депозит в размер на 200 лв., платим от жалбоподателя, в 10-дневен срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2014 г. от 9:00 ч., за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице след внасяне на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: