ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седми март                                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 401 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха: 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.И.С., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.И.С., редовно уведомен, не се явява. За двамата се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Явява се вещото лице инж. Т.Ч.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството по делото е образувано по жалба срещу Заповед № 260/28.01.2016 г. на кмета на Община Бургас за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 07079.820.1313, с площ от 70 квадратни метра, образуван от част от поземлен имот с идентификатор 07079.820.1070 по КК на гр. Бургас, съгласно одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР за разширение на кв. „Сарафово”, гр. Бургас.

Административният орган е представил преписката по която е издадена оспорената заповед.

С Определение № 338/25.02.2016 г., съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е изготвена и представена по делото в срок от вещото лице Ч..

 

         АДВ. Й.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови писмени доказателства. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата за неоснователна. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

         Т.Д.Ч. – ** години, българин, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е подробно и ясно.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключението  се казва, че оценката дадена от оценителя е в резултат на груба техническа грешка. Това означава ли, че при изготвянето на заключението сте ползвали друг метод за определяне размера на равностойното парично обезщетение?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Методът е един и същ. Математическа е грешката. Събира се площта на парцелите и се дели цените на общата площ. Ползвала съм същия метод.

Изследвала съм тези сделки, които са ползвани в оценката.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оценката е средна аритметична стойност?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което колегата е ползвал е по еталоните. Тези четири еталона, които той е ползвал и за които не се намериха други сделки в този период констатирам, че единия поземлен имот е урегулиран и застроен и не отговаря на условията за земеделска земя, а другите два имота също съм описала в заключението защо ги изключвам. Затова приемам за пазарен аналог единствено четвъртия, който е посочен в таблицата и се намира в същата устройствена зона.

Цената на сделката е получена след като е разделена на площта на имота. Получена е цената на един квадратен метър еталон.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: По отношение на имота в т. 2 от заключението, съобразихте ли предназначението на територията и начина на трайното ползване посочен в нотариалния акт и посочили ли сте Вие начина на ползване?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм записала начина на трайното ползване как е в момента. По същия начин е изписано и в нотариалния акт. Става дума за ипотека. По принцип, когато цените са повече от 10% е редно да се направи по-обстойно проучване на имотите. Говорим за втория еталон.  Това представлява някъде около 3% от цената на имота.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Дали вещото лице е установило друго фактическо ползване на този имот?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: То няма за какво друго да се ползва, защото попада в територията на летището и е със самостоятелен устройствен режим – транспортно-комуникационна инфраструктура.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предназначението на територията е такова, както е изписано?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както е записано в КК и КР.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Остатъкът от процесния имот отговаря ли на предпоставките по чл. 21, ал. 3 от ЗОС във връзка с чл. 19 от ЗУТ?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, отговаря. Той е с много голяма квадратура, като целия е с площ от 2 205 кв. метра, а от него се отнемат само 70 кв. метра, които са в единия край на имота.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лв., платими в рамките на внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 07.03.2016 г. – 350 лв.)

 

         АДВ. Й.: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени по административната преписка.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Й.: Моля да постановите решение, по силата на което да бъде изменена заповедта на кмета на Община Бургас в оспорваната й част съобразно заключението на вещото лице, което считам за добросъвестно и обективно извършено.

Моля да присъдите на моите доверители направените съдебно-деловодни разноски съобразно списъка по чл. 80 от ГПК, който представям.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам оспорената заповед за правилна, издадена от компетентен орган при спазване на установената форма, както и при спазване на материалния закон и процесуалните правила.

Моля при постановяване на съдебния акт да не кредитирате заключението на вещото лице, като аргументите ми за това са следните:

Считам, че от разпита на вещото лице не се установи допусната груба математическа грешка, а се касае за различни методи при определяне на средна пазарна стойност на имота. При определяне на пазарната стойност се дава възможност за установяване тежестта на площта при формулиране на цената и оттам определяне на обезщетението. Определеното парично обезщетение съобразно ползваните цени на имоти от аналогови сделки също считам, че е неоснователно. Определената пазарна стойност е нереална по отношение на изключване при определяне на паричното обезщетение на имоти от аналогови сделки, като считам, че същото е неоснователно. За имота изключен по т. 1, законодателят при определяне на паричното обезщетение е посочил възможните източници за данните на определяне, в т.ч. е въвел данни за страните по сделките, като една от които трябва да е търговец, посочил е период за който е следвало да бъдат използвани сделките, като не е въвел и не работи с понятието „свързани лица”. В този смисъл считам, че сделката по т. 1 е неоснователно изключена при определяне на размера на реалното стойностно парично обезщетение, тъй като тази сделка е валидна и в този смисъл е следвало да бъде изготвено заключението.

По т. 2 считам, че от анализа на разпоредбата на ал. 8 и ал. 5 на чл. 22 сме установили, че в случая е от значение дали за тази сделка следва да бъде използвано предназначението на имота, фактическото ползване територията на имота така, както е посочено в нотариалния акт и начина на ползване съгласно посоченото от вещото лице при разпита е такъв, какъвто е посочен в нотариалния акт – т.е., това е земеделска територия с начин на ползване нива и като такъв, неоснователно е изключен от заключението на вещото лице като имот, попадащ в различна устройствена зона, макар и че така погледнато в констативно-съобразителната част (последната страница) на заключението в т. 2, имотът попада в терен със самостоятелен устройствен режим на транспортно-комуникационна инфраструктура. Считам, че не са налице основания за изключването му. Предвид изложеното, считам, че заключението на вещото лице не следва да се кредитира.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки за излагане на подробни аргументи.

Считам, че жалбата като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

 

         Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ДАВА двудневен срок за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: