Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     756/24.04.2015                              град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на двадесет и шести март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Станимира Друмева

                      2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 401 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Специализирана болница за рехабилитация „Несебър“ АД със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Ц.Д. Г. против решение № 19/26.01.2015г., постановено по НАХД № 837/2014г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 475/10.11.2014г., издадено от директора на РЗОК – гр.Бургас. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Н., който пледира за уважаване на жалбата.

Ответникът – директора на Районна здравно-осигурителна каса – гр.Бургас се представлява в процеса от юрисконсулт С., която пледира за отхвърляне на жалбата и представя писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „Специализирана болница за рехабилитация „Несебър“ АД против наказателно постановление № 475/10.11.2014г., издадено от директора на РЗОК – гр.Бургас, с което на дружеството са наложени следните административни наказания: имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от Закона за здравното осигуряване, вр. с чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.184, ал.3, т.3 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.3 от ЗЗО, вр. чл.184, ал.3, т.3 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.3 от ЗЗО, вр. чл.184, ал.3, т.3 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.210 и чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.3 от ЗЗО, вр. чл.184, ал.3, т.3 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.3 от ЗЗО, вр. чл.184, ал.3, т.3 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.190, т.2, чл.210 и чл.215, т.1, чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.190, т.2, чл.210 и чл.215, т.1, чл.217  от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.190, т.2, чл.210 и чл.215, т.1, чл.217  от НРД за медицинските дейности за 2014г.; имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.55, ал.2, т.5 от ЗЗО, вр. чл.190, т.2, чл.210 и чл.215, т.1, чл.217 от НРД за медицинските дейности за 2014г. на основание чл.105в, ал.3 от ЗЗО. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на Районен съд – Несебър потвърждава наказателното постановление като приема, че акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентен орган, в предвидените от закона срокове, при спазване на процесуалните правила и доказаност на нарушението.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и трябва да се остави в сила.

Несебърският районен съд е изяснил фактическата обстановка, анализирал е събраните по делото писмени доказателства и изводът му, че деянията, за които е санкционирано болничното заведение, са съставомерни, е правилен и обоснован. Правилна е и преценката на съда, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Неоснователно е възражението на касатора за некомпетентност на органа, извършил първоначалната проверка. Компетентността на финансовите инспектори е очертана с разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗЗО, според която същите имат право да проверяват отчетните документи на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ, регламентирани в НРД; да извършват контрол по законосъобразността на финансовата дейност на изпълнителите на медицинска и дентална помощ по договорите им с РЗОК и да извършват проверки по жалби на осигурени лица и работодатели, свързани с финансови нарушения. Отчетните документи, които се съставят при оказването на медицинска помощ са първичните медицински документи, към които се отнася направлението за хоспитализация и финансовите документи.

Неоснователно е и възражението на касатора, че административнонаказващият орган не е изяснил всички релевантни факти и не е преценил представените от жалбоподателя доказателства. По делото са събрани всички относими към спора документи, от съдържанието на които се установява съставомерността на деянията. Твърдението на касатора, че придружаващите заболявания са в вписани в направлението за хоспитализация е вярно, но лечебното заведение е санкционирано за това, че придружаващото заболяване не е вписано в част IV „Блок „преминал през стационара пациент“, което се установява от съдържанието на приложените по делото документи, а не защото въобще не е вписано придружаващо заболяване.

Неоснователно е и възражението, че процесните нарушения представляват маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. В първоинстнационното решение са изложени мотиви касателно квалификацията на деянията и липсата на предпоставки по чл.28 от ЗАНН, които настоящият съдебен споделя напълно и не намира за необходимо да преповтаря.

По изложените съображения, касационната жалба се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/26.01.2015г., постановено по НАХД № 837/2014г. по описа на Районен съд – Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………….......

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….............

 

 

 

     2……………………............