ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 03.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 401 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯФрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от по-рано.

 

Явява се вещото лице М.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-икономическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Д.Д. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Имам един уточняващ въпрос. Във връзка с констативната част, на стр. 3 от заключението, четвърти абзац, където казвате: „В отговора на дирекция „Околна среда” към Община Бургас, е видно, че Летище Бургас попада в услугата поддържане чистотата на територии за обществено ползване…”, имате предвид, че след като сте проверили всички протоколи и пътни листи сте направили този извод или че това е посочено в писмото на дирекция „Околна среда” при Община Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В четвърти абзац, това което съм посочила, уточнявам, че не се касае за моя констатация, а цитирам съдържанието на отговора на дирекция „Околна среда” към Община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: От протоколите за извършена работа установихте ли да са извършени дейности на територията на Летище Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не, в протоколите само са описани маршрутите на колите за автометене от Бургас – улиците, кв. Сарафово и обратно. Всички протоколи на почистващата фирма са изготвени по идентичен начин с посочване на маршрутите на колите.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, 350 лева от които да се изплатят от внесения по делото депозит. Всяка от страните в 14-дневен срок от днес да внесе допълнително по 25 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните за липса на доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да постановите решение, с което да отмените обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалния закон. Считам че от страна на административния орган не се доказа основание за издаване на акта и извършване на услугата.

Моля да ни присъдите всички разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ни бъде предоставен срок за кратки писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо Председател, от наличните по делото доказателства  безспорно се установи, че органът по приходите е издал правилен и законосъобразен акт, поради което по същество моля да го потвърдите, като искам да се ползвам от мотивите, изложени в решението на административната инстанция.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок, като предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: