ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 401 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:19 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯФрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен от по-рано.

 

Явява се вещото лице инж. Ц.И..

 

Не се явява вещото лице М. Д..

 

Явява се свидетелката В.Д., допусната до разпит при режим на довеждане.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба вх. № 6932 от 24.09.2014 г. от вещото лице М.Д., с която моли да бъде удължен срокът за изготвяне на експертизата.

 

СЪДЪТ уведомява страните, че заключението на вещото лице инж. И. по допуснатата съдебно-техническа експертиза е постъпило по делото извън предвидения от закона срок, поради което имат възможност да възразят по изслушване на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения да се изслуша заключението на вещото лице, въпреки че е представено извън предвидения в закона срок.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Ц.Д.И. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. И.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, което е обосновано и компетентно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Ц.И..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 621 лева, от които 350 лева да се изплатят от внесения по делото депозит, а сума в размер на 135,50 лева да бъде внесена от всяка една от страните в 14-дневен срок от днес. ПРЕДУПРЕЖДАВА страните, че при неизпълнение на това задължение ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на явилата се свидетелка В.Д., като снема самоличността и и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

В. Ц. Д. – 32 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, работи в дружеството-жалбоподател като Началника отдел „Терминален мениджмънт”.

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Във връзка с изпълнение на вашите трудови функции запознати ли сте как е организирано почистването на Летище Бургас?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Като началника отдел „Терминален мениджмънт” на Летище Бургас трудовите ми задължения включват контрол по договорите за почистване на Летище Бургас. Имаме сключен договор с фирма „Вики комфорт 2004” ЕООД за осъществяване на комплексна услуга по почистване на площи и терени на Летище Бургас. Става въпрос за всички сгради, които са на територията на Летище Бургас, за паркинги, тротоари, пътища. В моите задължения се включва контрол по осъществяването на този договор.

ВЪПРОС НА СЪДА: Имате ли представа около Летище Бургас кой почиства, как почиства, това което е отпадък от дейността на летището, кой го извозва?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.:*** не мога да кажа кой почиства. Има контейнери за отпадък, които се извозват от фирма „Титан”.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По отношение поддържане на зелените площи на територията на Летище Бургас как е организирано почистването, снегопочистването на цялата обществена зона?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: За зимния период по договор фирма „Вики комфорт 2004” ЕООД осъществява почистването на пътища и тротоари от сняг на територията на Летище Бургас, пред терминалите, около всички административни сгради и други помощни помещения, а зелените площи, поддръжката и агротехническите дейности всички се осъществяват от „Бургасцвет-Баев” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Фирма „Титан” извършва само извозване на битов отпадък, а някаква друга дейност извършва ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Не, фирма „Титан” събира сметта от контейнерите, които се намират до т. нар. парова централа на Летище Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката Д..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката Д., която напуска залата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поради служебен ангажимент на свидетеля О.Б., моля да бъде отменено определението, с което това лице е допуснато до разпит в качеството на свидетел и вместо него да бъде допуснат в качеството на свидетел заместник-началник отдел „Сигурност” М.М..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение по това искане.

 

СЪДЪТ намира, че няма пречка до разпит да бъде допуснат в качеството на свидетел М.М., вместо допуснатия О.Б., тъй като и двете лица работят по трудов договор с жалбоподателя и ще свидетелстват относно едни и същи факти, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 07.05.2014 г., с което е допуснат до разпит в качеството на свидетел О.Б..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел М.Г.М..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М.М., като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

М.Г.М. – 57 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, работи при жалбоподателя на длъжност „Ръководител направление „Контрол на пътници и багажи” в отдел „Сигурност”.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво знаете за дейностите по почистване, които се извършват на Летище Бургас и около него, кой извършва тази дейност на територията, включително дейности по поддържане на чистота, озеленяване, кой извозва отпадъка, който генерира летището, и виждали ли сте служители на дружество „Титан”, което има договор с Община Бургас да  почиства обществените места, да извършват дейности по почистването?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Отдел „Сигурност” се занимава основно като задачи с контрол и проверка на пътници и багажи за влизане в зони с ограничен достъп на лица, както и контрол на всички фирми, които извършват някаква дейност на територията на Летище Бургас. Съответно контролът на достъпа ни е вменен от Националната програма за сигурност в Гражданско въздухоплаване. В нашия отдел се издават всички пропуски на лица и превозни средства, които трябва да влизат и извършват дейност в зоната с ограничен достъп. В общодостъпната зона също могат да влизат лица и МПС и не се издава пропуск, но също имаме информация за всяка фирма. Независимо в коя зона има работа, трябва да сме уведомени.

Във връзка с почистването имаме сключен договор с „Вики комфрот 2004” ЕООД, която се занимава с почистване, както на общодостъпната зона, така и на зоната с ограничен достъп – всички дейности, които касаят поддръжка на територията на Летище Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА: На фирма „Титан” коли работят ли на Летище Бургас?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Единствено и само извозват битови отпадъци, които се съхраняват в общодостъпните зони.

ВЪПРОС НА СЪДА: Тази фирма „Вики комфорт 2004” ЕООД притежава ли разрешение за работа в зоната с ограничен достъп?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: На служителите на фирмата се издават пропуски ежегодно.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля М..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетеля М..

Поради изчерпване на въпросите съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля М. и той напуска залата.

 

СТРАНИТЕ: Моля да бъде предоставена възможност на вещото лице М.Д.Д. да изготви заключението по експертизата, която и е възложена.

 

СЪДЪТ намира искането на страните за основателно, още повече че неизготвянето на заключението се дължи на обективна причина, а именно късно възлагане на експертизата, предвид късното уведомяване на съда от предходно назначеното вещо лице, че не е в състояние да изпълни задължението си, поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице М.Д. да изготви заключението по експертизата, която и е възложена.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: