ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 07.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седми май                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 401 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯФрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам жалбата изцяло.

Във връзка с представените пътни листи и протоколи за извършена работа, оспорвам тяхното съдържание, тъй като в пътните листи има вписано „летище”, а ние твърдим, че никакви дейности по почистване и поддържане на територията на летището не се извършва и в тази връзка оспорвам тяхното съдържани.

Желая да бъде допусната експертиза, както и да бъдат допуснати до разпит в качеството на свидетелите при режим на довеждане за следващо съдебно заседание следните лица: О.Б. – Началник отдел „Сигурност” – Летище Бургас и В.Д. – Началник терминал „Мениджмънт”. С единия свидетел ще установяваме какъв е режимът на достъп до територията на Летище Бургас, а с другия – какви дейности извършваме по почистване, поддържане, озеленяване и всякакви дейности, свързани с почистване на територията на Летище Бургас.

Моля да бъдат назначени съдебно-икономическа експертиза и съдебно-техническа експертиза, като представям в писмен вид формулирани въпроси към вещите лица.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

По повод на направените доказателствени искания, не се противопоставям.

Поддържам депозираното от нас доказателствено искане за назначаване на две съдебни експертизи.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да бъдат допуснати до разпит в качеството на свидетели посочените от жалбоподателя лица при режим на довеждане, както и да бъде уважено искането и на двете страни за допускане на съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи, които да отговорят на въпросите, поставени в молба, депозирана от жалбоподателя в днешно съдебно заседание и в молба, приложена по делото на л. 203, изготвена на от процесуалния представител на ответника.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при режим на довеждане лицата О.Б. – Началник отдел „Сигурност” – Летище Бургас и В.Д. – Началник терминал „Мениджмънт”.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи, които да отговорят на поставените от страните въпроси, формулирани в писмена молба на л. 203 от делото и в писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещите лица за всяка една от експертизите в размер на 350 лева, като всяка от страните следва да внесе по 350 лева в 14-дневен срок от днес.

Вещите лица ще бъдат назначени след внасяне на депозита в закрито заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: