Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 1392

 

гр. Бургас, 1 август  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети юни, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 401/2012 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационни жалби, подадени от РДНСК, Югоизточен район, представлявано от юрисконсулт К. и „Климати Холидей” ООД, представлявано от  П.Д.Я. против Решение №506/30.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №914 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър. С решението е изменено наказателно постановление №Б-16-ДНСК-273/20.06.2011 година на Заместник-началника на ДНСК София,  с което на „Климати Холидей” ООД гр. Несебър за нарушение на чл. 178, ал. 1 ЗУТ и на основание чл. 237, ал. 1, Т. 4 от същия закон е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 10 000 лева, като санкцията е намалена от 10 000 лева на 2 000 лева.

Касаторът – РДНСК, Югоизточен район намира, че решението противоречи на материалния закон, тъй като размерът на наложената от съда санкция не е съобразен с обществената опасност на деянието и всички установени обстоятелства, които според него обосновават наличието на предпоставки за налагане на санкция в максималния предвиден от закона размер за извършеното нарушение.

Касаторът – „Климати Холидей” ООД гр. Несебър иска отмяна на съдебното решение, като счита, че административнонаказващият орган не е доказал по несъмнен и безспорен начин авторството на извършване на деянието.

В съдебно заседание първият касатор, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А., поддържа жалбата, като счита, че оспореното решение следва да бъде отменено в частта, с която е намалена имуществената санкция, а вместо това да бъде потвърдено наказателното постановление.

Вторият касатор в съдебно заседание не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира касационната жалба, подадена от първия касатор, за основателна. Аргументира се с обстоятелството, че се касае до нарушение, което засяга безопасността и живота на лицата, ползващи невъведения в експлоатация по предвидения ред обект, а отделно от това посочва, че този обект е следвало да бъде премахнат съобразно заповед на РДНСК от 2008 г., а вместо това е продължила експлоатацията му без съответните книжа. Пак във връзка с изложените съображения, намира касационната жалба на втория касатор за неоснователна.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационните жалби е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването.

С оспореното решение съдът е приел, че по несъмнен и безспорен начин е доказано, че на 01.06.2011 г. „Климати Холидей” ООД ползва строеж „Открит басейн”, изпълнен източно от хотел „Созопол”, на територията на морски плаж „Централен” в КК „Слънчев бряг – Изток” без същият да е въведен в експлоатация от компетентен орган по чл. 177 от ЗУТ. Същевременно е преценил, че наложеното наказание в максималния, предвиден от закона размер, е несправедливо и го е намалил без да излага аргументи за това.

Настоящият състав на съда намира, че първоинстанционният съд правилно е установил релевантните за спора факти, но е намалил размера на наложеното наказание в противоречие с разпоредбите на закона – чл. 27, ал.2 ЗАНН. Отделно от това не е изложил никакви аргументи в подкрепа на преценката си за несправедливост на наложеното с наказателното постановление наказание така, че касационният съд да е в състояние да извърши в пълнота проверка на тази преценка.

С констативен акт № 115/01.06.2011 г. инспектори към РДНСК, Югоизточен район, Сектор Бургас, извършвайки проверка на обекта са установили, че е възстановено предназначението на строежа, предмет на принудително премахване по заповед № РД-14-317/14.04.2008 г. на Зам.-началника на ДНСК, който строеж се ползва по предназначение, а именно открит басейн. В този акт е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл. 178, ал. 1 от ЗУТ. При съставянето на акта и по време на проверката е присъствал представител на „Климати Холидей” ООД П.Д.Я., който е отказал да подпише протокола.

На 21.06.2011 г. е съставен акт за установяване на нарушението, който е бил връчен на нарушителя отново при отказ да бъде подписан. Актът, освен от съставителя е подписан и от свидетели, присъствали при установяване на нарушението, и от свидетели, удостоверили отказа на нарушителя да го подпише.

В съдебно заседание са били разпитани лицата, присъствали при проверката на басейна на хотел „Созопол”. И двамата свидетели – Т. и С., сочат, че към момента на проверката басейнът е бил пълен с вода. Отделно от това, той е бил приобщен към територията на хотел „Созопол” с ограда. Свидетелят М. заявява, че проверяващите са посетили офиса на „Климати Холидей” ООД и са поканили управителите да представят документи на басейна. Такива не са били представени, като на проверката е присъствал Й. Й.. Свидетелят Т. твърди, че Й. Й. е заявил пред проверяващите, че няма документи за басейна. Свидетелят С. сочи, че басейнът се е ползвал от туристи, които са влизали и излизали от хотела и около басейна е имало разположено шезлонги, чадъри и са се разнасяли напитки.

Посочените до тук доказателства предпоставят извод, че „Климати Холидей” ООД  е експлоатирало обекта за осъществяваната от него туристическа дейност, при положение че за този обект не е имало издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. Липсата на такова удостоверение най-малко създава основателни съмнения за техническата безопасност на съоръжението, респ. налице е основателна опасност от застрашаване живота и здравето на туристите, които го ползват.

Затова мнозинството от състава на съда счита, че административнонаказващият орган е доказал наличието на достатъчно отегчаващи отговорността обстоятелства, така че законосъобразно определената санкция да е към средния, предвиден от закона размер.

Наказателното постановление в частта, с която е определен размерът на санкцията следва да бъде изменено, като бъде определена имуществена санкция в размер на 5000лв., след отмяна на първоинстанционния съдебен акт в тази му част, при отчитане като отегчаващо отговорността обстоятелство, поставянето в опасност на живота и здравето на хората, както и на смегчаващото отговорността такова- първо за санкционираното лице нарушение.

Неоснователни са възраженията на касатора „Климати Холидей” ООД за липса на доказателства по отношение авторството на деянието. Събраните в хода на първоинстанционното дирене доказателства сочат на обратното. В този смисъл първоинстанционният съд не  е направил извода си само на база твърдения, че басейнът е ползван от туристи, които са влизали и излизали от хотела, стопанисван от този касатор, така както твърди той. Изрично актосъставителят М.е посочил, че при проверка на място басейнът е ограден с ограда откъм хотел „Созопол” и свързан с терена на този хотел. След като е налице такова фактическо обединяване на територията на хотела и на басейна, и след като е установено, че басейнът се ползва от туристи, то не може да бъде направен никакъв друг извод по отношение на авторството, различен от този, който е направил административнонаказващият орган. В този смисъл събраните косвени доказателства са напълно достатъчни.

По изложените съображения, съдът намира, че касационната жалба на „Климати Холидей” ООД следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение №506/30.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №914 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър, в частта, в която имуществената санкция е намалена от 10 000 лева на 2 000 лева И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №Б-16-ДНСК-273/20.06.2011 година на Заместник-началника на ДНСК София,  с което на „Климати Холидей” ООД гр. Несебър за нарушение на чл. 178, ал. 1 ЗУТ и на основание чл. 237, ал. 1, Т. 4 от същия закон, в частта с която е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 10 000 лева, като определя наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв..

ПОТВЪРЖДАВА Решение №506/30.12.2011 година, постановено по н.а.х.д. №914 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Несебър В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИЯ ГАЛИНА РАДИКОВА:

 

            Не споделям становището на мнозинството относно размера на наказанието, което следва да бъде наложено на „Климати Холидей” ООД гр. Несебър за извършеното от него нарушение и в този смисъл намирам жалбата, подадена от  РДНСК Югоизточен район за изцяло основателна.

            Налице са достатъчно доказателства, които да обосноват извод за наличие на  отегчаващи отговорността обстоятелства, преценката на които да обоснове законосъобразност на наложената в максимален, предвиден от закона размер, санкция.

1.     Невъведеният в експлоатация строеж се използва през активен туристически сезон, което предполага наличието на голям брой туристи, чийто живот и здраве са поставени в опасност.

2.     Самото естество на обекта и факта, че същият се използва за осъществяване на туристическа дейност, предпоставя извод за поставяне в опасност на живота и здравето на неограничено количество хора.

3.     Невъвеждането в експлоатация по предвидения от закона ред, създава пречки за осъществяване на последващ контрол за техническото му състояние, което следва във всеки един момент да е в съответствие с издаденото удостоверение.

 

 

СЪДИЯ: