ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 21.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и първи април                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 401 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.А.Ц., редовно призована, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощена от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.П.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.П.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н. П. К., редовно призована, явява се лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ф.Д.Я., редовно призована, не се явява, не изпраща представител. На призовката е отразено, че е получена от Д.Н.Х. (роднина).

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.Т. ПОЯСНЯВА: Д.Н.Т. е наш братовчед, а Ф.Д.Я. е моя сестра. Лицето, подписало призовката за сестра ми живее на същия адрес и тя е уведомена за това дело.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Д.Ц., редовно призована, не се явява. Представлява се от майка си М.Д.Ц. по представено пълномощно, заверено на 30.11.2009 година от Е.Б. – Нотариус в района на гр. Бургас, с рег. № 342 по описа на Нотариалната камара.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.Ц., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ П.: Моля да не давате ход на делото, за да бъде разделено производството по настоящото дело, тъй като касае различни страни, всеки един от исковете има различен предмет и различни правни основания.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде ход на делото поради липса на процесуални пречки за това. Следва да бъде оставено без уважение искането на адвокат П., тъй като по първоначално подадените  жалби от М.Ц. и Г.Д. е било образувано административно производство под № 489/2010 година. С определение на съда от 29.03.2010 година – ХІ състав, това дело е присъединено към жалбата, подадена от П.Д.Т., по която е образувано настоящото производство. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата.

Нямаме доказателствени искания. Считаме, че производството по издаване на процесната заповедта е опорочено. Засяга се правната ни сфера без да сме уведомени затова и без да участваме в административното производство и поради това би следвало заповедта да бъде отменена на процесуално основание.

Да се приемат представените доказателства.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да се приемат представените към нея писмени доказателства. Други доказателства няма да сочим.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.: Поддържам жалбата на П.Т.. Считам, че заповедта трябва да бъде отменена.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля от името на доверителите ми да отмените оспорваната заповед като  незаконосъобразна. Считаме, че същата е издадена в нарушение на ЗКИР, в частта му, относно изменение на кадастралната карта. В случая е засегнат имотът, който е записан в наша собственост в кадастъра, без да сме уведомени и да участваме в производството по издаване на заповедта. Считам, че за така образуваните имоти съществува спор за материално право и би следвало да се образуват след разрешаване на този спор. Поради тази причина моля да отмените обжалваната от нас заповед.

 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите жалбата така, както е предявена. Достатъчно убедителни писмени доказателства са приложени към нея. Двете решения – на административно отделение при Окръжен съд – гр. Бургас, и на Върховен административен съд, категорично сочат, че данните за собствеността на новообразуваните имоти следва да се записват в регистъра на имотите, които са неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Налице е влязло в законна сила решение на административно отделение на Окръжен съд – гр. Бургас и решение на Върховен административен съд. Какво по-силно доказателство и какво нарушение може да има, досежно жалбата на жалбоподателя П.Т..

Подробни бележки ще представя в определен от Вас срок.

 

АДВОКАТ Д.: В преписката е приложено решение на административно отделение на Окръжен съд – гр. Бургас, досежно обжалване заповед на областния управител, т. е. в същото не се съдържа решение на граждански съд за разрешаване на спор за материално право, което да е влязло в сила.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Моля заповедта да бъде отменена. Поддържам доводите, които изложи адвокат Д.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: