О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                              27.03.2009г.                      град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и седми март две хиляди и девета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 401 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на М.М. – ПП „Зелените”; Е.Ч. – НД „Екогласност”; А.Й. – „Общонароден комитет за защита на националните интереси” и „Антикорупционна коалиция”; Д.Б. – общественик; В.С. – Клуб 19 ноември; С.Д. – Сдружение „Зелена България”; И.Д.– Фондация „Шума”; Т.А. – „Зелена Партия – Българските зелени”, с която се оспорва заповед на кмета на Община Бургас за установяване вида и броя на опасната, дълготрайна, едроразмерна, декоративна дървесна растителност в озеленените площи на територията на Община Бургас за премахване на дървесна растителност; „протокол за констатациите от възложена проверка” и разрешение по чл.37, ал.1 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, издадено от заместник кмета по екология и евроинтеграция на Община Бургас. Твърди се, че цитираните документи не могат да бъдат индивидуализирани с номер и дата на издаване поради липса на достъп до тях. Излагат се съображения, че въз основа на оспорваните актове се извършва незаконна сеч на дълготрайни декоративни дървета, които са част от зелената система на град Бургас при драстични нарушения на разпоредбите на ЗУТ, Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, приета с Решение по протокол № 12/18.09.2008г. на Общински съвет – гр.Бургас и Наредба № 1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, ДВ, бр.26/30.03.1993г. Инвокирано е оплакване за незаконосъобразно извършени действия по премахване на дървесната растителност. Иска се от съда да отмени процесните административни актове; да разпореди прекратяване на незаконните действия от Община Бургас, изразяващи се в незаконна сеч на дървета по улица „Цар Симеон І” и да наложи глоба на длъжностните лица в случай на неизпълнение, както и да разпореди спиране на тези действия до произнасянето си. Правят се доказателствени искания.

След като прецени твърденията на страните и представените в резултат на нарочно определение доказателства, Бургаският административен съд намира за установено следното.

В изпълнение на определение № 459/27.03.2009г. по делото е извършена проверка от органите на полицията, резултатите от която са обективирани в констативен протокол и приложените към него множество писмени доказателства. От съдържанието на официалния свидетелстващ документ се установява, че на 27.03.2009г. в 14.30 часа служители на „Бургасцвет-90-В.Т.” ООД извършват изсичане на дървета в района на кръстовището на улица „Рилска” и улица „Цар Симеон”. Извършен е допълнителен обход, при който е констатирано, че дървета от лявата и дясната страна на улица „Цар Симеон І” с номера от 9 до 41 и от № 12 до № 48 са изрязани. Оставени са няколко броя пред ОУ „Петко Рачев Славейков”. Към преписката на Първо РПУ на МВР – гр.Бургас са приложени обясненията на представляващия Консорциум „Озеленяване ВТ”, в които се твърди, че изсичането на дърветата се осъществява от търговеца в изпълнение на договор № 93-00-1006-6/09.03.2009г., сключен с Община Бургас и въз основа на проект за обект „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на улица „Цар Симеон І” в гр.Бургас – І етап (бул.”Булаир” – ул.”Съединение”), изготвен от ланд. арх. С.П.Д. В обяснителната записка към цитирания проект се сочи, че на територията на обекта има значително количество съществуваща широколистна дървесна растителност и се налага отсичане на 62 броя дървета от вида „Sophora japonica (Софора). Към преписката на полицейския орган са приложени писмо от Община Бургас изх.№95-00-1006/16.03.2009г. и списък на манипулациите за месец март 2009г. В точка 17 от цитирания документ е записано „Резитба и премахване на дървета по улица „Републиканска” – 220 броя”. По делото са приложени от Община Бургас писмо № П-06-02-109/23.03.2009г., изходящо от областен управител на област с административен център – гр.Бургас и отговор към него; заповед № 3130/19.11.2008г.; протокол от 25.11.2008г. на комисия, назначена да установи броя на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, подлежаща на премахване; разрешение № 32-00-27/10.03.2009г., издадено от зам. кмета на Община Бургас за премахване на 86 броя дървета, първа група (опасни) и 135 броя дървета втора група (потенциално опасни); протоколно решение № 7/25.02.2009г., с което е приет технически инвестиционен проект по части пътна, електро, ВиК, благоустрояване и озеленяване; заповед № 2389/17.12.2007г.; списък на манипулациите за месец март 2009г.; договор № 93-00-1006/09.03.2009г.; жалба, заявление и подписка от лица, живеещи на ул.”Цар Симеон І” в подкрепа на премахването на „вече старите дървета.

От съдържанието на приложените по делото доказателства се установява, че отсичането на дърветата се извършва в изпълнение на протокол от 25.11.2008г. на комисия, назначена да установи броя на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, подлежаща на премахване, разрешение № 32-00-27/10.03.2009г., издадено от зам. кмета на Община Бургас за премахване на 86 броя дървета, първа група (опасни) и 135 броя дървета втора група (потенциално опасни) и съгласно проект за обект „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на улица „Цар Симеон І” в гр.Бургас – І етап (бул.”Булаир” – ул.”Съединение”). При това фактическо положение настоящият съдебен състав намира, че действията по отсичане на дървета са в резултат на изпълнение на административен акт и искането за спирането им е с правно основание чл.297, ал.4 от АПК. Доколкото в настоящото производство съществуват данни, че е налице административен акт, но не са представени доказателства за неговия стабилитет, настоящият съдебен състав намира, че до попълване на делото с доказателствен материал и изясняване на правното основание за извършваните действия изпълнението им следва временно да се преустанови. Този извод се налага и от обстоятелството, че броят на дърветата, разрешени за изсичане не е безспорно установен – 220 броя в списък на манипулациите за месец март 2009г.; 62 броя в обяснителната записка към цитирания по-горе проект; 86 броя дървета, първа група (опасни) и 135 броя дървета втора група (потенциално опасни) в разрешение № 32-00-27/10.03.2009г., издадено от зам. кмета на Община Бургас. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че предмет на спиране са само действията по изсичане на дървесната растителност, но не и дейностите по ремонт и реконструкция на уличното и тротоарното платно, за извършването на които има данни по делото.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.297, ал.4 от АПК, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

            СПИРА изпълнението на действията по отсичане на дървета на улица „Цар Симеон І” в гр.Бургас до произнасяне по съществото по спора от настоящата инстанция.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                                                                                              СЪДИЯ:…………………………..