ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети февруари                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 400 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ И.Г.Т. и А.И.Т., редовно уведомени, се явяват лично и с адв.К.Б., която представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., който представя днес пълномощно.

        

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Б.: От името на доверителите ми поддържам подадената жалба срещу процесната Заповед № 254/28.01.2016г. на кмета на Община Бургас.

         С оглед разпоредбата на чл.22, ал.11 от ЗОС считам, че е необходимо издаването на данъчна оценка за процесния имот. Входирала съм молба в общината с искане да ни бъде издадена такава, копие от която представям, но с оглед бързото производство не беше възможно да я получа скоро, а и при запознаване с документите по делото не видях да е представена такава.

 

         Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка, която е представена в цялост.

         Няма да ангажирам други доказателства.

                                                           

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представената в днешно съдебно заседание от адв.Б. молба до Община Бургас за снабдяване с данъчна оценка на процесния имот.

 

КОНСТАТИРА, че назначената по делото съдебно-техническа експертиза е представена в канцеларията на съда в предвидения от закона срок, не са налице пречки по нейното изслушване, поради което съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва: 

 

Инж.К.Д.М. – 64г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

Адв.Б.: По какъв критерий е включена като сравнителна база в заключението на вещото лице нива в м.”Соката”, описана под № 1 на стр.3 от заключението в таблицата, за който имот ние считаме, че не отговаря на критериите да се ползва като база за сравнение, тъй като няма нито сходни характеристики с имота, от който е отчуждената част, нито се намира в близост с процесния имот, от който се отчуждава част, което е видно от голямата разлика в цената, която е дадена между сходните имоти в т.2, т.3 и т.4.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Местността „Соката” се намира от северната страна на кв.Сарафово, а специално този точно имот е включен и в служебната оценка, изготвена от назначената от Община Бургас оценъчна експертиза от лице оценител на недвижими имоти, като само е коригирана сумата, която е заложена в анализа, със съответната лихва, която е описана в договорната ипотека по този точно нотариален акт. .

Освен в м.”Соката” са взети сходни случаи и в м.”Кьошето”, което е от югозапад на кв.Сарафово, а процесният имот се намира от изток, лек югоизток на кв.Сарафово. Всички тези три местности са в съседство със самия квартал, основната урбанизирана територия на кв.Сарафово, като в две от тях имаме преотредени земеделски терени за застрояване в м.”Соката” и м.”Манаф хенде”. В тези две местности има имоти, които са преотредени от земеделски за застрояване. От тази позиция съм уважил този имот, както и служебният оценител да го включи в анализа за съставяне на пазарната оценка.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като местонахождение, чисто физически, в каква близост се намира имотът в тази м.”Соката” с процесния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Местността „Соката” е при граници от югоизток летище Бургас; от северозапад пътя Бургас-Каблешково, където се намира керамичният завод; от юг една част граничи с пътя Бургас-Поморие, след детелината за разклон Каблешково; от североизток и север граничи с мина „Черно море 2” - един нов рудник по кадастралната карта, както е посочен.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При тези описания на границите, не мога да разбера в близост ли се намират двата имота. Това са границите на имота в м.”Соката”, но той в близост ли се намира с процесния имот, вкл.като разстояние по между им?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Двата имота, процесният и този, който се намира в м.”Соката” са на различно разстояние от старите регулационни граници на кв.Сарафово.

 

Адв.Б.: Като уточнение на този въпрос, аз ще попитам вещото лице и може ли да отговори на каква отдалеченост приблизително като метри от морската линия се намира процесният имот и на каква имотът в м.”Соката”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В констативно-съобразителната част от заключението е записано, че процесният имот, част от който се отчуждава, се намира пряко на 170м от брега на Черно море, а този, сходният в м.”Соката” - на не по-малко от 500м от брега на Черно море, помежду тях има имоти. Те не са съседни имоти.

От процесния имот през кв.Сарафово се излиза на пътя за летището; оттам по основния път Слънчев бряг –Бургас по посока към гр.Бургас се отива към разклона за гр.Каблешково; тръгва се към гр.Каблешково и в дясно на около грубо 300м се намира посоченият имот в м.”Соката”. Т.е. спрямо морето имаме различна характеристика.

 

Адв.Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Х.: Защо вещото лице не приема включената за определяне на сравнителна стойност сделка по нотариален акт № 32/2014г. (находящ се на лист 19 от делото)

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не приемам този имот за сходен по отношение на посочената в него стойност на сделката.

На първо място е закръглена данъчната оценка на този имот. Данъчната оценка е на 744 лева и стотинки, а сделката е изповядана за 750 лева.

Посочвам базисната цена на подобен земеделски имот съобразно Наредбата за определяне на цени за земеделските имоти. Когато нямаме сходни случаи, определяме по една наредба, която е в сила от 12.09.2006г. Там, на база критериите по тази Наредба се определя минимална цена за квадратен метър от 1.90 лева, обяснено подробно в т.2 на констативната част от заключението. По тази причина не приемам тази сделка за аналогична.

 

Юрисконсулт Х.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Когато включихте в имотите за сравняване този, който сте посочили в т.4 и за който имот сте представили копие от нотариален акт, с който сте се снабдили от Службата по вписванията, съобразихте ли обстоятелството, че страните по този нотариален акт - и на позицията на купувача и на позицията на продавача, са физически лица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, съобразил съм, но не са свързани лица, защото продавачът е рускиня. Съобразил съм, че са физически лица и самата сделка е на цена много над данъчната и за мен това е пазарен аналог. От тази позиция  го включих.

Трето, в целия период от 12 месеца назад от издаването на процесната заповед няма други сделки с пазарна стойност. Имах добрият късмет от Службата по вписванията да ми дадат на флашка информация за целия период, за да мога да го проследя вкъщи и да посоча кои сделки искам да ми извадят от Службата. Оказа се само тази сделка за имота в м.”Соката” и в м.”Манаф хенде” с цена над данъчната. Описал съм това в заключението.

Не мога да приема непазарни случаи за аналог, т.е. скрити сделки.

 

Адв.Б.: Да се приеме заключението.

Юрисконсулт Х.: Нямам възражения по приемането на заключението.

 

Съдът като съобрази изслушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. платими изцяло от внесения депозит.

 

 

Адв.Б.: Поддържам искането за представяне на данъчна оценка на имота.

 

 

 

 Съдът, като съобрази поддържаното в днешно съдебно заседание искане от адв.Б. за представяне на данъчна оценка на имота, което искане е обосновано с оглед нормата на чл.22, ал.11 от ЗОС, намира за необходимо това доказателствено искане да бъде уважено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателите най-късно до следващото съдебно заседание да представят удостоверение за данъчна оценка на имота.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.03.2016т. от 13.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: