ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 400 по описа за 2015 година.                 

   

На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.37 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Риълти Бг”ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат А.Т. от САК, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - началник на Местни данъци и такси” при Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.В., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Представям в цялост пълномощното на адвокат Т., което е приложено по административната преписка, но не ми е известно защо по преписката е приложен само първия лист.

 

Явява се вещото лице М.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Риълти БГ”ЕООД против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-924/28.11.2014година, потвърден с решение №1/19.01.2015година на началника на отдел  „Местни данъци и такси” при община Несебър.

 

С определение №970/27.04.2015година по настоящото дело, съдът  е разделил производството по 11 ЕАД и оставено за разглеждане само декларация № МДТ-924/28.11.2014година.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице Д. от 23.06.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на ответника е да докаже, че през процесния период е предоставял на жалбоподателя услугата в нейните компоненти по закон - за сметосъбирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за имота на жалбоподателя.

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Да се изслуша вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми г-н съдия, жалбата е процесуално допустима, но е неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Да се изслуша вещото лице. Запозната съм с заключението на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като снема самоличността му, както следва:

 

М.Д.Д. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Т.: По т.1 от заключението, относно договорите за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, сте отговорили, че по данни на общината се извършва от „Управление на БКС” община Несебър. Може ли вещото лице да отговори какво е съкращението „БКС”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: БКС е битово комунално стопанство, което е част от структурата на община Несебър.

 

АДВОКАТ Т.: Имали ли сключен договор общината с „Управление БКС” за извършване на услугите за сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма сключен такъв договор, тъй като „Управление БКС” е част от структурата на община Несебър.

 

АДВОКАТ Т.: Кой реално извършва тези услуги по сметоизвозване, третиране на битовите отпадъци, почистването на териториите за обществено ползване? На кой са възложени тези услуги?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Самото „Управление БКС” извършва услугите. Има назначен персонал към тази дирекция, която извършва услугите.

 

АДВОКАТ Т.:  Как стигнахте до този извод, че персоналът на „БКС” е извършвал тези услуги?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм имала конкретна задача да изследвам този въпрос.

 

АДВОКАТ Т.: Имали някакви двустранни протоколи за извършена работа, някакъв документ който да удостоверява какви дейности са извършвани по тези услуги?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма документ за фактическото извършване на тези услуги. За 2009година не е водена отчетност.

 

АДВОКАТ Т.: По втория въпрос, където сте записали, че контролът по извършваните услуги е осъществяван с GPS устройства на почистващите автомобили, въпросът ми е възможно ли е с такива устройства да се води отчетност за извършваните услуги като почистване и третиране на битовите отпадъци?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не мога да отговаря дали с GPS може да се извършва отчетност върху почистването и третирането на битови отпадъци. Това е по данни в общината.

 

АДВОКАТ Т.: Видяхте ли някой документ в общината, в който да се споменава извършване на някоя от трите услуги в м. Мешелика?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма отчетност за този вид услуги въобще за процесния период въобще, не само за м. „Мешелика”. Не се съхраняват такива документи.

 

АДВОКАТ Т.: Посетихте ли процесния имот лично на място?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Не съм посетила имотът, защото нямах поставена такава задача?

 

АДВОКАТ Т.: Как установихте къде са разположени контейнерите, които се намират най-близо до процесния имот?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Справката, която съм направила е по сателитни снимки на Google.

 

АДВОКАТ Т.: На кого са собственост контейнерите, общински или частни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Нямам представа чия собственост са контейнерите, но предполагам, че са на общината.

 

АДВОКАТ Т.: Видяхте ли схеми за разположение на съдовете за сметосъбиране?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма схеми за разположение за съдовете за сметосъбиране и не съм видяла в общината.

 

АДВОКАТ Т.: Правилно ли са изчислени математически таксите на „Риълти Бг”ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: По въпрос 6 съм отговорила, че математически правилно е изчислен размерът, като лихвата е сметната върху главница 31 975.03 лева и за периода от 01.05.2009година до 28.11.2014година. Раземър на лихвата за този период и главница е 17 511.02 лева.

 

АДВОКАТ Т.: Местност „Мешелика” попада ли в границите на населено място?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.:*** се намира над южния плаж на община Несебър, но не се включва в територията на населеното място.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Д. в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.426).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Т.: Представям за информация снимка на процесния имот.

Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да бъде архитект или строителен инженер, което да отговори на следните въпроси:

1.В границите на населеното място ли се намира процесния имот, за който е издаден АУЗД по декларация № МДТ-924 от 28.11.2014година?;

2. Има ли влязъл в сила ПУП за местността „Мешелика” и имало е такъв план през 2009година за местността, за когато се отнасят процесните задължения?;

3. Дали имота на жалбоподателя в местността „Мешелика” разполага с изградена инженерна инфраструктура, т.е. захранен ли се електричество и има ли ВиК инсталация до имота?

Целта ни е с тази експертиза да установим, че имотът не само се намира извън границите на населените места, но и за него не е отредено конкретно предназначение и не се предоставят каквито и да е било услуги посочени в обжалвания административен акт въобще в м. „Мешелика“, а не само конкретно по отношение на нашия имот. Целта ни е още да установим, че не е използваем практически този имот, тъй като в него няма ток и вода.

С оглед становището на общината, моля да ми се даде възможност да направя и други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Относно направеното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза се присъединявам към искането, като моля да бъдат допуснати въпроси и от страна на общината, а именно:

Вещото лице да отговори процесният имот попада ли в м. „Мешелика” и тя от своя страна попада ли в особена градска територия и с кои части точно? Въз основа на какво е обособена територията гр.Обзор-южен плаж? За отговора на въпросите да се вземат справки от кадастралната карта.

Относно доказателствата по делото, представям на съда и моля да приемете два броя справки от кадастралната карта, едната касае процесния имот, а другата е за имот с идентификатор 53045.503.144, които са съседни. Представям двете справки, тъй като само в едната е посочено имотът се намира в м. „Мешелика”, а в другата не е посочен адрес на имота. Представям документите с препис за другата дата. Представям тези документи във връзка обстоятелството, че искам да докажем, че процесният имот попада в териториите изброени като такива където следва да се извършва трите услуги съгласно заповед № 1193/30.10.2008 година на кмета на община Несебър. Тази заповед е приложена по делото.

Във връзка обстоятелството, че има отреден имот за депо за битови отпадъци е налице акт за общинска собственост, който е общодостъпен и е публикуван на сайта на община Несебър в регистър на актовете общинска собственост. Това е акт за общинска собственост № 5744/30.05.2014година, като е посочен имот с идентификатор 53045.234.565. Ако ни задължите в следващото съдебно заседание ще представя този акт.

Моля да допуснете представянето на допълнителни писмени доказателства, от които ще бъде установена структурата, принадлежността на „Управление БКС” при община Несебър и дейностите които е извършвала конкретно за процесния период.

Други доказателствени искания нямам на този етап.

 

АДВОКАТ Т.: Считам, че представените справки от Кадастралната карта не следва да се приемат, тъй като са негодно доказателствено средство, не са заверени от службата която ги е издала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Днес представените справки от КК са изготвени служебно в община Несебър, която служебно има достъп до официалната база данни на Агенцията по кадастър.

 

АДВОКАТ Т.: Ние не спорим, че имотът се намира в м. „Мешелика”, а че този имот е извън границите на населено място, в което не се извършват сочените услуги от община Несебър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Искаме да се установи, че самата м. „Мешелика” попада в територията на гр. Обзор-южен плаж, където се извършат услугите.

 

АДВОКАТ Т.: Предоставям на съда по приемането на сочените две справки от КК.

 

Съдът намира доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза заявено от представителите на страните в днешното съдебно заседание за относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по  която след като се запознае с всички документи съдържащи се по делото и извърши посещение на имота на място, да отговори на задачите поставени в днешното съдебно заседание от адвокат Т. и юрисконсулт В..

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертизата  в общ размер на 200 лева, вносим по-равно от всяка от страните, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас. УКАЗВА на страните, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

 

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото З. Ч. А., което да бъде призовано след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ПРИЛАГА по делото представеното от юрисконсулт В., цветно копие на фотоизображение.

 

ПРИЕМА представените от юрисконсулт В. два броя справки от кадастралната карта, като доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 7-дневен срок от днес, да изчерпи доказателствените си искания като представи писмени такива. УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на указанията в срок, съдът ще приеме, че не поддържа доказателствените искания за представяне на допълнително документи по делото.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам други искания към момента.

 

ЮРИСКОНСЛУТ В.: Нямам други искания към момента.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.10.2015г от 13.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:13часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: