ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети септември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2061 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Г.,  редовно уведомен,  не се явява. Представлява се от адв.М., надлежно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.К.,  редовно уведомена,  не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Т., редовно уведомен, не се явява.Представлява се от адв.К., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „А1 БЪЛГАРИЯ“ АД редовно уведомен, се представлява ю.к.Я.З., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно, с нотариална заверка на подписите на упълномощителите.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.-управител на етажна собственост на жилищна сграда, редовно уведомен,  не се явява .

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БАНКА ДСК, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Т., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.Г., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.,в качеството му на управател на етажната собственост, редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.П., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.В., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.С.,

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Л., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ДСК ТУРС ЕООД, редовно и своевременно призована, не изпраща процесуален представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Моля да не се дава ход на делото, поради наличие на процесуални пречки. В предходно съдебно заседание сте конституирали като заинтересована страна „ДСК Турс” ЕООД, което видно от приложените  документи в преписката за издаване на разрешението за строеж са подписали решението на общото събрание на етажната собственост. При направената от нас справка по партидата на дружеството в Търговския регисътр, относно учредителния акт за същото е видно, че въпросното дружество притежана 17.33 идеални части от недвижимия имот, без посочена сграда или идеални части от сградата. Предоставям на съда копие от учредетелния акт, където  е видно че за всички останали недвижими имоти, влизащи в апортната вноски сградите са описани и поотедлно със своята площ и там, където има съответни идеални части. Не би могло чисто юридичиски във входа или в сградата където има собстени обекти „ДСК Турс” да притежава 17.33 % от сградата, тъй като това би означавало да притежава идеални част и от всички самостоятелни обекти на собствениците. Реших, че се касае за пропуск, направих справка в Службата по вписвания при РС Несебър,  от където  е видно и от самия апорт, че действително са касае за 17.33 ид.части, без да е посочена сградата или части от сградата. Опитах се да намеря нотариален акт, описан в дружествения договор, но тъкъв не бе намерен в Службата по вписвания, както и при извършената от мен справка при двамата нотариуси, които са работили към онзи момент. Считам, че към настоящия момент за нас е неясно кой притежава самостоятелните обекти в тази сграда и доколкото собствеността за „ДСК Турс” възнаква от апорта и вписването в Търговския регисътр считам, че дори да се касае за пропуск, той не би могъл да бъде запълнен с разширително тълкуване. Ако същите твърдят да са собственици на друго основание или друг документ, моля същия да се предостави, но до този момент за нас не съществува яснота кой е собственик във вх.А и продължаването на делото без изясняване на заинтересованите страни би опорочило и съдебното решение.

АДВ.К.: Изявлението и направените справки са свързани с факта за правилно конституиране на страните, което ако не е така би създало процесуален проблем. Аз считам, че ход на делото следва да дадете и следва да задължите  новоконституираната „ДСК Турс” ЕООД, а това би могло да стане с призовка да представи свой документ за собственост на обекта в гр.Несебър, ул.” Хан Крум” №**, вх.А.

Ю.К.З.: Да  се даде ход на делото.

Ю.К.А.:Моля да дадете ход на делото, тъй като не считам,че са налице процесуални речки. Това не е пречка по хода на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки, тъй като установената като съсобственик страна е надлежно конституирана, а въпросът за точния размер на идеалните части е по съществото на спора,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО

Приема представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

Що се отнася до доказателтвеното искане на адв.К. да се изиска от заинтересованата страна, да представи документ удостоверяващ правото на собственост, видно от представената справка същият документ е наличен и представлява решение за апортна вноска на посочения имот. Наличието на пороци в така вписното решение касае процес, различен от настоящия, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателственото искане на адв.К..

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счита, че фактическата обстановка по делото е изяснена, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите предявената от К.Т. жалба, която поддържах пред Вас, като ни присъдите и направените по делото разноски. Не се доказа, че наречения вх.А има самостоятелен живот на сомостоятелен обект в сградата с три входа. Неизясняването на фактическата обстановка по делото категорично води до отмяна на строителното разрешение. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

АДВ.М.: Моля да уважите представена от нас жалба против заповед на РДНСК по настоящето дело на посочените в жалбата основания. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ю.К.А.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбите като неоснователни и недоказани, тъй като считам, че в провелото се  съдебно производство не се доказа тяхна основателност. Моля да ми предоставите срок,  в който да представя писмени бележки, в които да изразя становището си.  Моля за ю.к. възнаграждение.

Ю.К.З.: Считам, че жалбата е неоснователна и не смятам, че са налице пороците, които се сочат. Не е налице  риск за здравето. Що се отнася до решенията на етажните собственици съгласно чл.8, ал.1 от ЗУЕС изрично е посочено, че когато сградата е  с повече от един вход, това  може да се определя само от един вход. Обжалваното разрешение за строеж е законосъобразно. Моля да го потвърдите и моля за разноските по делото в минимален размер.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Съдът определя 10 дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: