О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер  127             Година 26.01.2016          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на двадесет и шести януари две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 3 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство е образувано по жалба на Д.Й.К. с ЕГН **********, в качеството му на Едноличен търговец с фирма ЕТ „Вирджиния 89 – Д.К.“ с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ул. „Владислав“ N**, против Заповед N1464/16.10.2015г. на Директора на ТД на НАП Бургас.

С разпореждане на съда от 05.01.2016г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.151 от АПК жалбата е оставена без движение. На жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването му следва да заплати държавна такса в размер на 50,00 лева по сметка на БАдм.С и представи доказателства за това обстоятелство по делото.

На Д.Й.К. с ЕГН **********, в качеството му на Едноличен търговец с фирма ЕТ „Вирджиния 89 – Д.К.“ с ЕИК **** е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес и той е редовно уведомен лично на 12.01.2016г.

По делото в законноопределения 7-дневен срок, както и към датата на постановяване на настоящото определение не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, както и такова с искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Съдът в разпореждането си от 05.01.2016г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

 

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

-a)

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.К. с ЕГН **********, в качеството му на Едноличен търговец с фирма ЕТ „Вирджиния 89 – Д.К.“ с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ул. „Владислав“ N**, против Заповед N1464/16.10.2015г. на Директора на ТД на НАП Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3 по описа за 2016 година на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: