ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 3 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Кристине 95” Петко Константинов Трухчев”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител

         За ответника Началник митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Гелова. Надлежно упълномощена, представя пълномощно

 

ЮРИСКОНСУЛТ ГЕЛОВА – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

ЮРИСКОНСУЛТ ГЕЛОВА – Считам, че жалбата е просрочена и не следва да се разглежда. Същата, която е изпратена при нас от Административен съд гр. Бургас, е с входящият номер в съда от 03.01.2011 г., което е след законовия срок за оспорването. Лицето е уведомено, по телефона, по делото има представен протокол от 11.12.2010 г. за уведомяването на жалбоподателя по телефона, което също сочи, че е настоящата жалба е просрочена. Ако приемете, че е подадена след срока, считам същата за недопустима и моля, същата да остане без разглеждане.

Ако уважаемият съд приеме, че настоящата жалба не е просрочена, то оспорвам изцяло жалбата като неоснователна и недоказана.

         Представям заверен препис от заповед на зам.началника на Митница Бургас, с която е отменен оспорения акт, поради плащане на имуществената санкция, наложена НП №323/2010 г.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме доказателствата по делото, представени с административната преписка и този представени в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и да даде ход по същество. Ето защо,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства,представените с административната преписка документи и представения в днешното съдебно заседание заверен препис от заповед № 56/11.01.2011 г. издадена от зам.началник на Митница Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ГЕЛОВА – Моля, уважаемият съд, да остави без уважение жалбата на ЕТ „Кристине-95 - Петко Трухчев”. Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, съобразена с законовите изисквания и връчена според разпоредбите на АПК.

В разпоредбите на чл. 124б, ал.2 ЗАДС, е уредена материалната компетентност на органа издаващ актове за налагане на административно наказание по чл. 124а, в което се казва, че се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението.

В конкретния случай заповедта е издадена от компетентно лице – началника на Митница Бургас.При издаване на заповедта не са допуснати нарушения на материалния закон и няма нарушаване на правилата. Принудителна мярка се налага винаги, когато се налага административно наказание по чл.124а. В случая с наказателното постановление (НП) е наложено наказанието за нарушението, което е установено с него. Поради което заповедта е правилна и законосъобразна и като такава, моля, същата да бъде потвърдена.

Моля, да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: