О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас ,22.03.2011г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №3 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Петко Константинов Трухчев, в качеството му на ЕТ” Кристине- 95- Петко Трухчев”гр. Твърдица против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 619/ 11.12.2010г., издадена от Началник Митница Бургас.

            С определение от 16.03.2011г., е приключено събирането на доказателства и е даден ход по същество. Това определение следва да бъде отменено, а жалбата оставена без разглеждане по следните съображения:

            По делото е представен препис от протокол, изготвен на 11.12.2010г., който удостоверява, извършено съобщаване на оспорения акт на жалбоподателя, на посочената дата по реда на чл. 61 ал.2 АПК.

            Жалбата е подадена по пощата на 28.12.2010г. / според пощенското клеймо, поставено върху плика- л.4/.

            Според нормата на чл. 124б ал.4 от ЗАДС, заповедта за налагане на принудителна административна мярка подлежи на обжалване по реда на АПК. Разпоредбата на чл. 149 ал.1 от кодекса, въвежда преклузивен срок за оспорване – 14 дни.

            В настоящият случай този срок изтича на 25.12.2010г. /събота/. Тъй като деня на който изтича срока е неприсъствен, с оглед разпоредбата на чл. 144 АПК във вр. с чл. 60 ал.6 ГПК, срокът изтича на 27.12.2010г. / първия следващ присъствен ден/.

            При това положение, жалбата, подадена до съда по пощата на 28.12.2010г. е просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Отменя определение от 16.03.2011г., с което е даден ход по същество.

Оставя без разглеждане жалбата на Петко Константинов Трухчев, в качеството му на ЕТ” Кристине- 95- Петко Трухчев”гр. Твърдица против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 619/ 11.12.2010г., издадена от Началник Митница Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 3 /2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

           

                                                           СЪДИЯ:………………………………