ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 16.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на шестнадесети март                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 3 описа за 2009 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Б.Г.М., редовно уведомен, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ – ДНСК гр. София, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Държавата, чрез Председателя на Държавна агенция по горите, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

 

          По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от Б.Г.М. жалба против заповед № РД-14-1504/17.11.2006 г. издадена от зам. началника на ДНСК София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „двуетажна масивна сграда с тавански етаж” /под № 330 по схемата на РДНСК Бургас на извършеното незаконно строително в района на каналите/, изпълнено от Б.Г.М. в терен - неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел № 236 – държавен горски фонд в м. „Ченгене скеле”, в землището на гр. Бургас.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата на посочените в нея основания, като имам една молба към съда. Моля съдът да назначи съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да  отговори на въпросите,  поставени от мен в нарочна молба, която представям на съда в писмен вид днес. Засега няма да соча и представям други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. От наша страна няма да сочим нови доказателства. Досежно постъпилото искане от ответната страна за назначаване на съдебно-техническа експертиза считам, че въпросите поставени в молбата не влияят и не биха могли да повлияят върху жалбата против въпросната заповед на началника на РДНСК, тъй като безспорно считам за установено, както и сам твърди жалбоподателя, че към момента няма приключена процедура за промяна предназначението на имота, което с оглед разпоредбите на чл. 81, ал. 6 от Закона за горите, съгласно която строежи с изключение на тези по т.1 се разрешават след промяна предназначението на горите и земите от горски поземлен фонд и тъй като изградения строеж не попада в хипотезата на чл. 81, ал. 1 и т. 1-3 от ЗГ считам, че самата експертиза не би изяснила нищо ново по делото, което да окаже влияние върху законосъобразността на издадения административен акт.

 

         Съдът по доказателствата и исканията

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда и тези  изпратени като административна преписка от административния орган до съда.

 

В залата влезе юрисконсулт С. и заяви желание да встъпи в процеса, в качеството му на процесуален представител на ответника по делото, и изрази становище по жалбата и доказателствата.

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ тази възможност.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Доказателства няма да соча. Моля да приемете представената административна преписка. Не възразявам срещу зададените въпроси.

 

         Съдът, по направеното от жалбоподателя доказателствено искане намира същото за допустимо, като по относимостта му съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

         Съдът КОНСТАТИРА, че по делото не са представени доказателства в подкрепа на посоченото в оспорената заповед обстоятелство, че незаконния строеж, предмет на заповедта, попада в терен, представляващ отдел 236 ДГФ в м. „Ченгене скеле” в землището на гр. Бургас, с оглед на което намира, че следва да даде указание на ответната и заинтересованата страна, че не сочат доказателства в тази насока.

         Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по въпросите, поставени от жалбоподателя в днес представена по делото писмена молба, която да се изготви от вещото лице арх. М.А. след внасяне на предварителен депозит за изготвянето й от страна на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, по сметка на Административен съд - Бургас, чийто размер съдът определя на 300 лв.

         УКАЗВА на ответната и заинтересованата страна, че не сочат доказателства относно твърдението в оспорената заповед, че незаконният строеж предмет на заповедта попада в терен - неурегулиран поземлен представляващ отдел 236 в ДФГ, в м. „Ченгене скеле” в гр. Бургас.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства в тази насока най-късно до следващо съдебно заседание.

         НЕ приключва събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 18.05.2009 г. – 13,30 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         Вещото лице да се уведоми за насроченото съдебно заседание и за изготвяне на експертизата, след представяне на документ за внесения депозит в указания от съда срок, в деловодството на Административен съд – Бургас.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: